Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hebt u een goed idee voor Midden-Drenthe? Wilt u dat er zaken veranderen of worden aangepakt waar de gemeente over gaat? Of vindt u dat er onderwerpen in de gemeenteraad moeten worden besproken die nu niet aan de orde komen? Maak dan gebruik van het burgerinitiatief en dien uw voorstel in voor behandeling door de gemeenteraad.


Aan het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel zijn enkele voorwaarden verbonden. De belangrijkste is, dat elk voorstel wordt ondersteund door tenminste 100 inwoners van 18 jaar en ouder.
Meer informatie kunt u krijgen bij de griffie: griffie@middendrenthe.nl.

De gemeenteraad heeft unaniem een raadsprogramma vastgesteld voor de periode 2022 tot 2026.

De gemeenteraad vindt dat iedere inwoner van de gemeente Midden-Drenthe iets moet kunnen zeggen over zaken die belangrijk voor hem of haar zijn en waarvan men vindt dat de raad dit moet weten. Daarom kan iedere inwoner van de gemeente tijdens een raadscommissievergadering gebruik maken van het spreekrecht. U kunt inspreken als het onderwerp valt binnen het taakveld van één van de drie raadscommissies. Dit zijn de commissie Zorg en Welzijn, de commissie Algemeen Bestuur en de commissie Ruimte en Groen.
Inspreken tijdens een raadsvergadering is niet mogelijk.


De voorbereiding van het inspreken
Graag horen we van u:
• Over welk onderwerp u graag wilt spreken. Dat kan een onderwerp zijn dat op de agenda staat, of een ander onderwerp buiten de agenda om.
Inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat, vindt plaats bij het betreffende agendapunt. Voor inspreken over onderwerpen buiten de agenda om is het agendapunt Spreekrecht.
U mag niet inspreken over benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.
• Namens wie u spreekt (uzelf of een organisatie/vereniging).


De commissieleden stellen het op prijs als u uw inspreektekst ook digitaal beschikbaar hebt, zodat zij deze eventueel kunnen teruglezen. Hierover kunt u afspraken maken met de griffie.


Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare commissievergaderingen - evenals raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op internet. Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u daarop te wijzen. De video-opnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk.
Aanmeldingen voor het spreekrecht ontvangen we graag uiterlijk voor 10.00 uur op de dag van de vergadering.


Vragen?
Voor meer informatie over het spreekrecht of aanmelding om in te spreken, kunt u contact opnemen met de griffie via griffie@middendrenthe.nl of (0593) 539 290.

Heeft u als inwoner een idee voor een onderwerp voor rekenkameronderzoek? Mail dan naar rekenkamer@middendrenthe.nl

Wilt u een onderwerp, idee of probleem onder de aandacht brengen van de raad, stuur of mail dan een brief aan de raad.


Per post:
Gemeente Midden-Drenthe
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 24
9410 AA Beilen


Per mail:
griffie@middendrenthe.nl

De raad van Midden-Drenthe heeft in maart 2021 de bestuurlijke visie vastgesteld.
Een overkoepelend beeld voor een langere periode voor Midden-Drenthe. Dit is de basis voor beleid op verschillende terreinen en is op die manier een stip op de horizon op de lange termijn.