Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. In Midden-Drenthe bestaat de raad uit 23 raadsleden, verdeeld over 8 fracties.
De gemeenteraad heeft 3 rollen: hij vormt de volksvertegenwoordiging, hij stelt kaders vast voor beleid en controleert het college van burgemeester en wethouders op de uitvoering van de genomen besluiten.

Commissieleden zijn geen raadsleden, maar vertegenwoordigen de fracties tijdens commissievergaderingen.

De commissie Zorg en Welzijn behandelt de volgende onderwerpen:

 • Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Participatie)
 • Sport
 • Cultuur
 • Onderwijs
 • Welzijn
 • Werk, arbeidsmarkt en re-integratie
 • Inkomen en inkomensondersteuning, armoedebeleid

Voorzitter: J.C. (Jan) Beugel

 • Algemene bestuurlijke aangelegenheden (beleidscoƶrdinatie, dienstverlening en bedrijfsvoering, communicatie, juridische zaken, personeel en organisatie, informatisering en automatisering)
 • VTH (Vergunningverlening, toezicht en handhaving)
 • Openbare orde en veiligheid
 • FinanciĆ«n
 • Vastgoed, accommodatiebeleid
 • Economie
 • Recreatie en toerisme

Voorzitter: H. (Henk) de Weerd

De commissie Ruimte en Groen behandelt de volgende onderwerpen:

 • Verkeer, wegen en mobiliteit
 • Duurzaamheid, energietransitie
 • Milieu, afval en grondstoffenbeleid
 • Water, groen en riolering (openbare ruimte)
 • Wonen, bouwbeleid en omgevingsvergunningen
 • Omgevingswet, ruimtelijke ontwikkeling en grondzaken
 • Begraafplaatsen
 • Dorpen en wijken, dorpshuizen

Voorzitter: M. (Gineke) Radix-Feijen

De rekenkamer ondersteunt de raad bij haar controlerende taak door het doen van onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid. De rekenkamer kiest onafhankelijk de onderwerpen voor een onderzoek.
De rekenkamer bestaat uit drie externe leden.
De raadsadviseur is secretaris en adviseur van de rekenkamer.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.

De griffie ondersteunt de raads- en commissieleden.