Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Zorg en Welzijn

dinsdag 10 september 2024

19:30 - 20:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J.C. Beugel
Toelichting

Insprekers kunnen zich uiterlijk tot 10.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@middendrenthe.nl.

Agendapunten

 1. Geachte commissieleden, 
  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie Zorg en Welzijn van 10 september om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beilen.
  Met vriendelijke groet,
  J.C. Beugel, voorzitter

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststelling agenda
 4. 3
  Spreekrecht
 5. 4

 6. 5
  Informatie van het college
 7. 5.1
  Gemeenschappelijke Regelingen GGD, Publiek Vervoer en Stark
 8. 5.2
  Overige informatie
 9. 6

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.
  Per 1 februari 2023 krijgen alle toezeggingen een aandachtskleur. De toezeggingen zijn per soort vergadering als volgt gesorteerd:
  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

 10. 7

  Als bijlage bij dit agendapunt vindt u in een tabel het overzicht van de ingekomen stukken. Het voorstel aan de commissie is om deze ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen (afdoening).
  De ingekomen stukken worden niet inhoudelijk besproken, er kan eventueel wel een korte vraag worden gesteld. Als een fractie een ingekomen stuk wel inhoudelijk wil bespreken, kan ze om agendering vragen. De fractie geeft daarbij aan wat het doel van de inhoudelijke bespreking is. De Agendacommissie beoordeelt dit verzoek. Het ingekomen stuk komt in een volgende vergadering dan opnieuw op de agenda.
  Ter informatie zijn de ingekomen stukken hieronder toegevoegd. De volgorde is dezelfde als in de tabel.

 11. 7.2

 12. 7.3

 13. 7.4

 14. 7.5

 15. 8
  Rondvraag
 16. 9
  Opiniërende agendapunten
 17. 9.1

  Eind 2017 heeft de gemeenteraad het beleid ‘Buitensportaccommodaties: zelfbeheer en huurtarieven' vastgesteld. Dit was een vervolg op het in 2015 vastgestelde beleid: ‘Accommodaties buitensport: beleid in uitvoering’.
  Dit besluit is nog niet volledig uitgevoerd.
  Sinds 2017 is er veel veranderd in de wereld. Na de coronacrisis met een enorme impact op de sportwereld kwam de energiecrisis. Dit heeft grote gevolgen gehad voor zowel de sportverenigingen als de gemeentelijke begroting. Om de raadsbesluiten uit 2015 en 2017 af te ronden staan we voor de keuze om vast te houden aan deze besluiten of het beleid te heroverwegen.


  Voorafgaand aan de vergadering van de commissie zal het college een benchmark beschikbaar stellen met daarin gegevens van tarieven en voorzieningen van omliggende en vergelijkbare gemeenten uit Drenthe, Groningen en Friesland.

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  Vragen van het college voor de opiniërende bespreking:
  1. Is de commissie met het college van oordeel dat het huidige sportbeleid, dat gebaseerd is op keuzes uit 2013, 2015 en 2017 verouderd is?
  2. Kan de commissie zich vinden in een heroverweging van de uitgangspunten op het vlak van verhuur en exploitatie van de buitensportaccommodaties?
  3. Zo ja, wat wilt u ons meegeven in de heroverweging van de uitgangspunten, ook met het oog op de financiële tekorten waarmee we de komende jaren te maken krijgen?

 18. 11
  Sluiting