Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Algemeen Bestuur

woensdag 15 mei 2024

20:00 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J.C. Beugel
Toelichting

Insprekers kunnen zich uiterlijk tot 10.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@middendrenthe.nl.

Uitzending

Agendapunten

 1. Geachte commissieleden,


  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie Algemeen Bestuur van woensdag 15 mei 2024 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Beilen.


  Met vriendelijke groet,
  J.C. Beugel, voorzitter

 2. 1

  Besluit

  De voorzitter, de heer Beugel, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter meldt dat er twee afwezigen zijn; de heren Brunninkhuis en Olijve. De heer Olijve wordt vervangen door mevrouw Radix, de heer Brunninkhuis wordt niet vervangen. Het college is voltallig aanwezig.

 3. 2

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 4. 3

  Besluit

  Er hebben zich geen insprekers gemeld voor het algemene spreekrecht. De voorzitter meldt dat er verderop in de vergadering wél een inspreker zal zijn.

 5. 4

  Besluit

  Het videoverslag en de besluitenlijst van 10 april 2024 worden ongewijzigd vastgesteld.

 6. 5
  Informatie van het college
 7. 5.1

  Besluit

  Geen mededelingen.

 8. 5.2

  Besluit

  Wethouder Raven doet een mededeling over het project Ravijnjaar en meldt dat de raad geinformeerd zal worden via een brief en een bijeenkomst op 2 juli aanstaande.

 9. 6

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.
  Alle toezeggingen een aandachtskleur. De toezeggingen zijn per soort vergadering als volgt gesorteerd:


  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

  Besluit

  De voorzitter meldt dat er twee toezeggingen op de lijst staan; Jaaroverzicht afgedane klachten Nationale Ombudsman en Informatie over uitwerking aanbevelingen rekenkamer. De toezegging over Jaaroverzicht afgedane klachten Nationale Ombudsman is op 7 mei jongstleden afgedaan. De toezegging over Informatie over uitwerking aanbevelingen rekenkamer heeft nog de groene kleur en heeft een deadline van 1 december 2024.

 10. 7

  Als bijlage bij dit agendapunt vindt u in een tabel het overzicht van de ingekomen stukken. Het voorstel aan de commissie is om deze ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen (afdoening).
  De ingekomen stukken worden niet inhoudelijk besproken, er kan eventueel wel een korte vraag worden gesteld. Als een fractie een ingekomen stuk wel inhoudelijk wil bespreken, kan ze om agendering vragen. De fractie geeft daarbij aan wat het doel van de inhoudelijke bespreking is. De Agendacommissie beoordeelt dit verzoek. Het ingekomen stuk komt in een volgende vergadering dan opnieuw op de agenda.
  Ter informatie zijn de ingekomen stukken hieronder toegevoegd. De volgorde is dezelfde als in de tabel.

  Besluit

  Het ingekomen stuk wordt voor kennisgeving aangenomen, er zijn geen agenderingsverzoeken binnengekomen bij de griffie.

 11. 7.1

  Besluit

  De heer Oosting (GB-BBB) dankt de rekenkamer voor jaarverslag  2023 en werkzaamheden 2024, maar vraagt de rekenkamer of door meewerken aan provinciale onderzoeken, de onderzoeken voor Midden-Drenthe niet op de tweede plek komen te staan.


  De voorzitter meldt de heer Oosting dat de rekenkamer bij dit agendapunt deze vraag niet kan beantwoorden en stelt voor de beantwoording te laten plaatsvinden bij agendapunt 9.1, wanneer de rekenkamer een presentatie geeft.

 12. 8

  Besluit

  Er zijn geen punten voor de rondvraag.

 13. 9
  Informerende agendapunten
 14. 9.1

  De rekenkamer Midden-Drenthe heeft onderzoek gedaan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door Necker. De heer Eric Lensink, lid van de rekenkamer Midden-Drenthe, geeft een toelichting op het onderzoek en op de aanbevelingen. Bij het volgende agendapunt wordt het onderzoek besproken en vindt u ook de stukken.

  Besluit

  De heer Lensink geeft namens de rekenkamer een presentatie aan de commissie over het onderzoek wat is uitgevoerd door de rekenkamer. De commissie stelt aan de hand van de presentatie een aantal vragen.

 15. 10
  Adviserende agendapunten
 16. 10.1

  De rekenkamer Midden-Drenthe heeft onderzoek gedaan naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het onderzoek is uitgevoerd door Necker. De rekenkamer doet zes aanbevelingen aan de raad.

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Het rapport van de rekenkamer Midden-Drenthe over Inkoop- en aanbestedingsbeleid voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De bestuurlijke reactie van het college voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De conclusies voor kennisgeving aan te nemen.
  4. De aanbevelingen over te nemen.
  4. Het college te verzoeken de raad te informeren over de uitwerking van de aanbevelingen.

  Besluit

  De commissie Algemeen Bestuur adviseert de gemeenteraad dit onderwerp te agenderen als hamerstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 30 mei 2024.

  De commissie spreekt in twee termijnen over het voorstel en stelt een aantal vragen. De rekenkamer wordt bedankt voor het gedane onderzoek.
  Portefeuillehouder Schans dankt de commissie en beantwoordt de vragen. De portefeuillehouder geeft aan de raad graag te willen informeren via een nog te plannen informatiebijeenkomst. Verder zegt de wethouder toe dat het college dit jaar nog de raad informeert over een concreter tijdspad en de stip op de horizon. (toezegging).

  Technische vragen

  Onderwerp
  Formatieplek nieuwe medewerker contractbeheer

  Toezeggingen

  Titel
  Terugkoppeling doorontwikkeling inkoopfunctie
 17. 10.2

  In het beleidsstuk "Koersnota vrijetijdseconomie 2024-2029" wordt het beleid met betrekking tot recreatie en toerisme vastgelegd. Deze nota is het resultaat van een grondige evaluatie. Het is gericht op het versterken van onze regio's concurrentiepositie, duurzame groei, en het creëren van unieke belevingen voor inwoners en bezoekers van Midden-Drenthe. Belangrijke aspecten zijn het breder insteken van het beleid, integratie met andere beleidsthema's, formuleren van nieuwe ambities, sterke samenwerking, en betrokkenheid van de raad bij de uitvoering.

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: wethouder Schipper


  De raad besluit om het beleidsstuk "Koersnota vrijetijdseconomie 2024-2029" vast te stellen als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de vrijetijdseconomie in onze gemeente.

  Besluit

  De commissie Algemeen Bestuur adviseert de gemeenteraad dit onderwerp te agenderen als hamerstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 30 mei 2024.

  Bij dit agendapunt is er één inspreker: Mevrouw Snijders, namens (en als voorzitter van) Stichting Marketing en Promotie Midden-Drenthe.


  De commissie spreekt in twee termijn over het voorstel. De commissie loven het voorstel en waarderen de inbreng van verschillende partijen bij het koersnotitie. Mevrouw Posthoorn vraagt de portefeuillehouder naar het onderscheidende kenmerk van de gemeente Midden-Drenthe. Wethouder Schipper reageert en geeft aan dat dit punt verder onderbouwd kan worden in het uitvoeringsprogramma.

 18. 10.3

  Onze gemeenteraad heeft de wens uitgesproken om te komen tot een kinderraad en kinderburgemeester met als doel kinderen uit groep 7 en 8 kennis te laten maken met democratie. Dit gebeurde via een motie in de raadsvergadering van 3 november 2022. Een jaar later, op 9 november 2023, werd er een motie voor een jongerenraad ingediend. Deze is zeker niet uit beeld, we starten alleen eerst klein, met een kinderraad.


  In de motie ‘Kinderraad en kinderburgemeester’ van 3 november 2022 verzocht de gemeenteraad het college:
  1. In 2023 te inventariseren bij alle basisscholen of er belangstelling bestaat voor het installeren van een kinderraad en een kinderburgemeester;
  2. Op basis daarvan een plan voor te leggen aan de raad voor de realisatie van een kinderraad en kinderburgemeester.


  De inventarisatie is in 2023 gedaan. Het onderwijs reageert positief op het oprichten van een kinderraad. Hoe we komen tot een kinderburgemeester wordt de eerste opdracht voor de kinderraad.

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: Burgemeester Zwiers


  De raad besluit:
  1. De notitie kinderraad vast te stellen.
  2. De volgende raads- en commissieleden te benoemen in de werkgroep: (volgt z.s.m.)
  3. De raad spreekt uit actief de kinderraad te ondersteunen bij hun werkzaamheden.

  Besluit

  De commissie Algemeen Bestuur adviseert de gemeenteraad dit onderwerp te agenderen als hamerstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 30 mei 2024.

  De commissie spreekt in één termijn over dit voorstel. De commissie is positief en waarderen de uitwerking van de motie. De heer Buffinga vraagt de portefeuillehouder of er met de kinderraad ook over financiële haalbaarheid van voorstellen word gesproken.  Portefeuillehouder Zwiers reageert en geeft aan dat de kinderraad een jaarlijks budget van 2500,- euro zal krijgen, waarin gezamenlijk wordt gekeken wat haalbaar is of niet.
  Mevrouw Dedden vraagt of er in de toekomst ook een jongerenraad zal komen. Portefeuillehouder Zwiers reageert en geeft aan dat men eerst klein wil beginnen, de kinderraad zal in eerste instantie op overige onderwerpen een adviserende rol krijgen. Een jongerenraad zal er daarom eerst nog niet komen.

 19. 10.4

  Een deel van de P&C-cyclus is wettelijk voorgeschreven. De gemeente moet een begroting en een jaarrekening maken. Daarnaast heeft Midden-Drenthe in de financiële verordening vastgelegd dat het college de raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de realisatie van de begroting. De tussentijdse rapportage gaat in op afwijkingen ten opzichte van de begroting en - als daar aanleiding voor is - de maatschappelijke ontwikkelingen en effecten. Met dit voorstel legt het college aan de raad een vernieuwde P&C-cyclus voor met het verzoek hiermee in te stemmen.

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: Wethouder Raven


  De raad besluit:
  - in te stemmen met de gewijzigde Planning- en Control cyclus.

  Besluit

  De commissie Algemeen Bestuur adviseert de gemeenteraad dit onderwerp te agenderen als hamerstuk voor de gemeenteraadsvergadering van 30 mei 2024.

  De commissie spreekt in één termijn over dit voorstel, de commissie is positief over het voorstel. Mevrouw Posthoorn vraagt of december niet laat is om begrotingswijzigingen door te voeren. Portefeuillehouder Raven reageert en geeft aan dat december juist een goed moment is, omdat er zo onder andere nog budget overheveling plaats kan vinden.

 20. 11

  Besluit

  De voorzitter dankt iedereen voor zijn afwezigheid en sluit de vergadering om 21:45.

  Voordat de voorzitter overgaat tot sluiting van de vergadering, wordt er afscheid genomen van de de heer Stoffer, die als tijdelijke griffiemedewerker en commissiegriffier de gemeente Midden-Drenthe zal verlaten.