Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Ruimte en Groen

donderdag 12 september 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
M. Radix-Feijen
Toelichting

Insprekers kunnen zich uiterlijk tot 10.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden via griffie@middendrenthe.nl.

Agendapunten

 1. Geachte commissieleden,


  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de commissie Ruimte en Groen van donderdag 12 september 2024 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beilen.


  Met vriendelijke groet,
  M. Radix-Feijen, voorzitter

 2. 1
  Opening
 3. 2
  Vaststellen agenda
 4. 3
  Spreekrecht
 5. 4

 6. 5
  Informatie van het college
 7. 5.1
  Gemeenschappelijke Regelingen RUD Drenthe
 8. 5.2
  Overige informatie
 9. 6

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.
  Alle toezeggingen hebben een aandachtskleur. De toezeggingen zijn per soort vergadering als volgt gesorteerd:


  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

 10. 7

  Als bijlage bij dit agendapunt vindt u in een tabel het overzicht van de ingekomen stukken. Het voorstel aan de commissie is om deze ingekomen stukken voor kennisgeving aan te nemen (afdoening).


  De ingekomen stukken worden niet inhoudelijk besproken. Als een fractie een ingekomen stuk wel inhoudelijk wil bespreken, kan ze om agendering vragen. De fractie geeft daarbij aan wat het doel van de inhoudelijke bespreking is. Het ingekomen stuk komt in een volgende vergadering dan opnieuw op de agenda.


  Ter informatie zijn de ingekomen stukken hieronder toegevoegd. De volgorde is dezelfde als in de tabel.

 11. 7.1

  Er zijn brieven binnengekomen van PAS-melders. Hierin stuiten zij de verjaring en stellen zij de gemeente en andere overheidsinstanties hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade. Er is een reactiebrief opgesteld.

 12. 7.2

 13. 7.3

 14. 7.5

  Door de fractie van gemeentebelangen BBB is naar aanleiding van beantwoorde technische vragen een artikel 33 vraag gesteld. In dit voorstel wordt de vraag toegelicht.

 15. 7.6

 16. 7.7

 17. 7.8

 18. 7.9

 19. 7.10

 20. 8
  Rondvraag
 21. 9
  Opiniërende agendapunten
 22. 9.1

  Het college heeft na het afronden van pilot De Hullen een evaluatie uitgevoerd. Het doel was om inzicht te krijgen over de betrokken partijen, rollen en verantwoordelijkheden, het proces, kosten en baten en mogelijke risico’s.
  Op basis van de leerpunten uit de pilot zijn negen maatregelen geformuleerd.

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De fracties spreken opinierend over de evaluatie van pilot De Hullen met de volgende vragen:
  1. Kunt u zich vinden in de geformuleerde negen maatregelen?
  2. Maatregel 4 geeft het volgende aan: “Het college en de griffie maken afspraken over een scherpere afbakening wat des colleges en des raads is, en op welke wijze de stukken worden geagendeerd. Wat geeft volgens u een goede invulling aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad?
  3. Wat wilt u het college verder meegeven voor lopende en/of nieuw op te starten transformatieprocessen van vakantieparken?

 23. 9.2

  Gemeente Midden-Drenthe heeft een woonopgave. Om te kunnen voorzien in de woonbehoefte wordt er ingezet op benodigde visies en beleidskaders voor wonen. De beleidsregels kaders woningsplitsing en tijdelijke bewoning van bijgebouwen bij hoofdgebouwen is daar een uitwerking van.

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: Wethouder Raven


  Vragen van het college voor de opiniërende bespreking:
  1. Kunt u zich vinden in de opgestelde kaders voor woningsplitsing?
  2. Kunt u zich vinden in de opgestelde kaders voor tijdelijke bewoning van bijgebouwen bij hoofdgebouwen?

 24. 10
  Adviserende agendapunten
 25. 10.1

  Gemeente Midden-Drenthe heeft een grote woonopgave. Om te kunnen voorzien in de woonbehoefte wordt er ingezet op het ontwikkelen van beleidskaders voor wonen. De beleidsregel kavelsplitsing is een uitwerking hiervan.

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder:  wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. de beleidsregel kaders kavelsplitsing vast te stellen.

 26. 11
  Sluiting