Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 21 maart 2024

19:30 - 21:10
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J. Zwiers

Uitzending

Agendapunten

 1. Geachte leden van de raad,


  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van 21 maart 2024 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beilen.


  Met vriendelijke groet,


  J. Zwiers, voorzitter

 2. 1

  Besluit

  De voorzitter heet iedereen van harte welkom bij deze vergadering. De heer Maagd en mevrouw Buitendijk zijn met kennisgeving afwezig.

  00:04:51 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 3. 2

  Besluit

  De voorzitter meldt de volgende punten:

  • Verzoek van het college om agendapunt 7.1 (Implementatie HHM normenkader) van de agenda te halen. De raad kan in april een aangepast voorstel van het college tegemoet zien.
   De raad stemt in met dit verzoek.
  • De fractie van de VVD heeft voor het vragenhalfuur vragen ingediend over plaatsen chalets in Hoogersmilde.
  • De fractie van het CDA heeft een amendement ingediend bij agendapunt 7.2 (Tweetalige plaatsnaamborden).
  • De fractie van de PvdA heeft een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over Schoolplein en veiligheid Hoogersmilde. Deze is als agendapunt 8.1 toegevoegd aan de agenda. De voorzitter benoemt de werkafspraak voor het behandelen van de motie.
   De raad stemt in met de aangepaste agenda en de genoemde werkwijze van bespreking van de motie.
  00:05:49 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:06:33 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  00:06:56 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (3), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem conform voorstel.

  00:08:23 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 5. 4

  De VVD heeft vragen ingediend voor het vragen halfuur. De vragen gaan over 'plaatsen chalets Hoogersmilde'.
  In de bijlage treft u de vragen aan.

  Besluit

  De voorzitter licht de wijze van behandeling toe, zoals in het Reglement van orde is vastgelegd. 
  De heer De Weerd geeft namens de VVD-fractie een toelichting en stelt zeven vragen over het plaatsen van chalets in Hoogersmilde. 
  Wethouder Schipper beantwoordt de vragen en geeft daarin onder andere aan dat op dit perceel de bestemming Recreatie zit. Dat biedt geen mogelijkheden voor bijvoorbeeld het huisvesten van arbeidsmigranten.

  00:08:38 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:09:56 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  00:12:53 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:13:14 - - Dhr. J. Schipper (Wethouder)
  00:15:40 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:15:52 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  00:16:13 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:16:15 - - Dhr. J. Schipper (Wethouder)
  00:16:24 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:16:26 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  00:16:26 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:17:14 - - Dhr. J. Schipper (Wethouder)
  00:18:30 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:18:32 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  00:18:47 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:18:51 - - Dhr. J. Schipper (Wethouder)
  00:19:10 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:19:14 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  00:19:15 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 6. 5

  00:19:51 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 7. 5.1

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.
  Alle toezeggingen krijgen een aandachtskleur. De toezeggingen zijn per soort vergadering als volgt gesorteerd:


  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (3), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De voorzitter deelt mee dat toezegging 1 (overzicht aanvragen in behandeling op grond van oude regelgeving) is afgedaan.
  De raad besluit unaniem conform voorstel.

  00:20:00 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 8. 5.2

  Het overzicht met openstaande moties laat zien welke moties zijn aangenomen door de gemeenteraad of zijn overgenomen door het college, die nog niet zijn afgedaan.
  Alle moties krijgen een aandachtskleur en zijn als volgt gesorteerd:


  Wit: de motie is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de einddatum is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de motie wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: de einddatum ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (3), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De voorzitter geeft aan dat de openstaande moties zijn samengevoegd tot een lijst.
  De motie onder nummer 1 (Tweetalige plaatsnaamborden) staat vandaag op de agenda en wordt daarmee als afgedaan beschouwd.
  De raad besluit unaniem conform voorstel.

  00:20:21 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 9. 6

  00:20:56 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 10. 6.1

  Als onderdeel van een groter baggerwerk voor het Linthorst Homankanaal hebben wij in samenwerking met het Waterschap Drents Overijsselse Delta in 2022 en 2023 de Haven in Beilen gebaggerd. Tijdens het baggeren zijn er ontplofbare oorlogsresten (explosieven) uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Gemeenten kunnen via het gemeentefonds in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient de gemeente een raadsbesluit te nemen waarin de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van de ontplofbare oorlogsresten zijn opgenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (3), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 6 maart 2024:
  De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raadsvergadering van 21 maart 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Schipper


  De raad besluit:
  1. De kosten voor het opsporen en ruimen van de ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog, die bij het baggeren van de Haven in Beilen gemaakt zijn, vast te stellen op
  € 24.933 exclusief BTW;
  2. Akkoord te gaan met het indienen van een suppletieverzoek uit het gemeentefonds van € 16.955 (68% van 24.933), bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. De kosten voor het opsporen en ruimen van de ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog, die bij het baggeren van de Haven in Beilen gemaakt zijn, vast te stellen op
  € 24.933 exclusief BTW;
  2. Akkoord te gaan met het indienen van een suppletieverzoek uit het gemeentefonds van € 16.955 (68% van 24.933), bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  00:21:05 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 11. 7

  00:21:55 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 12. 7.1

  Vanaf 1 januari 2024 wordt voor de indicering Huishoudelijke Ondersteuning (verder te noemen HO) gewerkt volgens de nieuwe Wmo-verordening. Deze verordening is op 25 januari 2024 vastgesteld in de gemeenteraad en is vanaf 1 januari 2024 van kracht.
  Het jaar 2024 wordt gebruikt als overgangsjaar voor de uitvoering van de herindicering volgens het nieuwe normenkader voor alle indicaties HO in de periode april 2024 – december 2028.
  Hiervoor is extra capaciteit bij de toegang Wmo benodigd, welke wij via opdrachtverstrekking aan een extern bureau willen gaan inhuren. De kosten van deze opdrachten worden geraamd op circa € 200.000,--. De dekking hiervan vindt plaats vanuit de reserve sociaal domein.

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 5 maart 2024:
  Op verzoek van de fracties van CDA, ChristenUnie, VVD en GB-BBBondgenoot gaat dit voorstel als bespreekstuk naar de raad van 21 maart 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. De verwachte kosten ad € 200.000,- voor de uitvoering van de herindicering indicaties Huishoudelijke Ondersteuning in 2024 te dekken vanuit de reserve sociaal domein.

  Besluit

  Dit voorstel is niet besproken.
  Bij het vaststellen van de agenda (agendapunt 2) heeft de raad unaniem besloten het voorstel van de agenda te halen.

 13. 7.2

  Tijdens de bespreking van de perspectiefnota 2024 in de raadsvergadering van 13 juli 2023, heeft de CDA-fractie een motie ingediend over tweetalige plaatsnaamborden. In de vergadering is toegezegd dat er voor de begrotingsbehandeling op 9 november 2023 een notitie wordt opgesteld, die de raad inzicht geeft in de kosten van het plaatsen van tweetalige plaatsnaamborden. Deze notitie heeft de raad van ons als ingekomen stuk op 7 november 2023 ontvangen. Aan de raad wordt nu een voorstel voor het toepassen van tweetalige plaatsnaamborden gedaan.

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  CDA (3), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), PvdA (4)
  tegen
  ChristenUnie (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 7 maart 2024:
  De voorzitter stelt vast dat er nog meerdere vraagpunten zijn over het voorstel, onder andere om de plaatsing in delen uit te voeren en over financiën en mogelijke subsidies. Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 21 maart 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Schipper


  De raad besluit:
  1. Akkoord te gaan met de plaatsing van tweetalige plaatsnaamborden (bebouwde komborden) met het skyline-pictogram langs de hoofdinvalswegen;
  2. De eerste tweetalige plaatsnaamborden in het dorp Westerbork te plaatsen;
  3. Hiervoor bij de voorjaarsnota 2024 een integrale afweging te maken of er voor 2024 en 2025 jaarlijks een budget van € 75.000 beschikbaar kan worden gesteld.

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Akkoord te gaan met de plaatsing van tweetalige plaatsnaamborden (bebouwde komborden) met het skyline-pictogram langs de hoofdinvalswegen van Westerbork;
  2. Hiervoor bij de voorjaarsnota 2024 een integrale afweging te maken of hiervoor een budget beschikbaar kan worden gesteld;
  3. Voor de overige dorpen eerst de EU-richtlijnen af te wachten en eventuele financiële consequenties daarvan in beeld te brengen of mee te nemen in een nieuw voorstel.

  De raad spreekt in twee termijnen over het voorstel over de Tweetalige plaatsnaamborden. De CDA-fractie heeft een amendement ingediend op het voorstel. De fracties van GroenLinks, D66 en PvdA zijn mede-indieners van het amendement.
  De heer Sikkenga licht het amendement toe, aangevuld door de heren Van der Beek en Beugel. De fracties van VVD, ChristenUnie en Onafhankelijk Midden-Drenthe reageren op het voorstel en op het amendement. Wethouder Schipper reageert op de inbreng van de fracties.
  Tijdens een schorsing wordt de tekst van het amendement aangepast, ook de fractie van GB-BBB wordt mede-indiener.
  In de tweede termijn licht de heer Sikkenga de gewijzigde tekst van het amendement toe. De fracties willen alleen bestaande verzoeken honoreren - concreet alleen uit het dorp Westerbork - en niet over te gaan tot een aanpak in de hele gemeente. En daarnaast eerst Europese regelgeving af te wachten.


  De raad stemt over het amendement met de gewijzigde tekst. De fracties van CDA, GB-BBB, PvdA, D66 en GroenLinks zijn voor het amendement (14 stemmen), de fracties van VVD, ChristenUnie en Onafhankelijk Midden-Drenthe stemmen tegen het amendement (7 stemmen). Daarmee is het amendement aangenomen.
  Daarna stemt de raad over het geamendeerde voorstel. Het geamendeerde voorstel wordt met dezelfde stemverhouding aangenomen, 14 stemmen voor, 7 stemmen tegen. De fracties van GB-BBB, PvdA, D66, GroenLinks en CDA zijn voor het geamendeerde voorstel, de fracties van VVD, ChristenUnie en Onafhankelijk Midden-Drenthe stemmen tegen het geamendeerde voorstel.

  Amendementen

  Titel
  Tweetalige plaatsnaamborden
  00:22:08 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:23:33 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  00:26:03 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:26:27 - - Dhr. H.G. van der Beek (Groenlinks)
  00:27:16 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:27:36 - - Dhr. J.C. Beugel (PvdA)
  00:28:01 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:28:45 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  00:30:58 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:31:24 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  00:32:47 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:33:02 - - Dhr. Ch. C. de Haas (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  00:34:40 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:34:51 - - Dhr. Ch. C. de Haas (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  00:34:55 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  00:36:35 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:36:54 - - Dhr. J. Schipper (Wethouder)
  00:38:09 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:05:17 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  01:06:43 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:06:47 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  01:07:52 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:07:57 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  01:09:03 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:09:07 - - Dhr. H.J. Sikkenga (CDA)
  01:09:43 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:10:13 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:10:14 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:10:15 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:10:16 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:10:25 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:11:04 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:11:06 - - Dhr. Ch. C. de Haas (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:11:29 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:11:31 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  01:11:51 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:12:07 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  01:17:29 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:17:50 - - Dhr. H. de Weerd (VVD)
  01:18:23 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 14. 8

  01:20:26 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:20:26 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 15. 8.1

  Besluit

  De motie wordt door het college overgenomen.


  Mevrouw Souren licht namens de PvdA-fractie de motie toe. De motie wordt mede ingediend door de fracties VVD, Gemeentebelangen BBBondgenoot en GroenLinks. De heer Van Gelderen, mevrouw Meijering en de heer Van der Beek ondersteunen de inbreng van mevrouw Souren.
  Wethouder Schipper geeft een korte reactie op de motie. Hij geeft onder andere aan dat hij open staat voor een gesprek.
  Namens de andere fracties reageren mevrouw Kappen (CDA),  de heer Leistra (D66), mevrouw Van Dijken (ChristenUnie) en mevrouw Radix (Onafhankelijk Midden-Drenthe) op de motie. 
  Wethouder Schipper geeft aan in gesprek te willen met de scholen en met Dorpsbelangen om de plannen integraal te bekijken. Het college is bereid de motie over te nemen. 
  Na een korte schorsing geeft mevrouw Souren aan dat de motie niet in stemming hoeft te worden gebracht, omdat het college de motie overneemt.

  Moties

  Titel
  Schoolplein en veiligheid Hoogersmilde
  01:20:35 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:20:35 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:20:56 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  01:21:10 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:21:15 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  01:25:42 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:26:06 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  01:27:55 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:28:05 - - Mevr. H. Meijering-Kerssies (Gemeentebelangen-BBB)
  01:28:31 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:28:47 - - Dhr. H.G. van der Beek (Groenlinks)
  01:29:09 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:29:27 - - Dhr. J. Schipper (Wethouder)
  01:30:32 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:30:40 - - Mevr. K. Kappen-Kreeft (CDA)
  01:30:45 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:30:49 - - Mevr. K. Kappen-Kreeft (CDA)
  01:31:58 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:32:00 - - Dhr. M. Leistra (D66)
  01:33:13 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:33:21 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  01:33:50 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:34:15 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:35:00 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:35:03 - - Mevr. M. Radix-Feijen (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:36:04 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:36:10 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  01:36:35 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:36:37 - - Mevr. M. Radix-Feijen (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  01:36:50 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:36:55 - - Dhr. J. Kerssies (Gemeentebelangen-BBB)
  01:37:43 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:38:02 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  01:39:05 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:39:48 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  01:40:03 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:40:17 - - Dhr. J. Schipper (Wethouder)
  01:41:15 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:41:34 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  01:41:37 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:44:00 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  01:44:35 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 16. 9

  Besluit

  De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en de inbreng. Hij sluit om 21.10 uur de vergadering.

  01:44:52 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:44:52 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)