Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 25 januari 2024

19:30 - 21:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J. Zwiers

Uitzending

Agendapunten

 1. Geachte leden van de raad,
  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van 25 januari 2024 om 19:30 uur in het gemeentehuis in Beilen.


  Met vriendelijke groet,
  J. Zwiers, voorzitter

 2. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De raad is voltallig en kent een korte agenda.

 3. 2

  Besluit

  De voorzitter meldt een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend door de fractie van Onafhankelijk Midden-Drenthe. 
  De agenda wordt conform voorstel vastgesteld.

 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  Het videoverslag en de besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 5. 4

  Besluit

  Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur.

 6. 5

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.
  Het overzicht met openstaande moties laat zien welke moties zijn aangenomen door de gemeenteraad of zijn overgenomen door het college, die nog niet zijn afgedaan.


  Alle toezeggingen en moties krijgen een aandachtskleur en zijn per soort vergadering als volgt gesorteerd:  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

  Besluit

  De voorzitter meldt ten aanzien van beide lijsten de volgende punten:
  Lijst van toezeggingen:
  Toezegging nummer 1 (achterliggende info bouwwerk) is vandaag afgedaan.
  Toezegging nummer 2 heeft een ‘groene kleur’ hebben, dus nog tijd voor de afdoening.


  Lijst van moties vanaf november 2021:
  - Nr 1: ‘Weer de wolf’ hierover is op 21 september een brief naar de Europese Commissie verzonden. De raad stemt ermee in dat de motie hiermee is afgedaan.
  - Nr 2 en 3 aan de slag met overgewicht en meer gezonde supers. Zijn verwerkt in de beleidsnota bewegen en leefstijl. Deze zijn al in de commissie besproken, vaststelling volg in tweede kwartaal 2024. Ook deze twee moties kunnen hiermee als afgedaan worden beschouwd.
  - Nr 4: Zonnepanelen op parkeerplaatsen. Een lange toelichting waaruit blijkt dat het niet op korte termijn te realiseren is. Hij vraagt de raad of deze motie (omdat het tot 2028 kan duren…) zo lang op de lijst blijft, of als afgedaan te beschouwen? De raad kan ermee instemmen dat de motie van de lijst af mag, maar verzoekt (via overleg met de fractievoorzitters) een vorm te vinden dat bepaalde onderwerpen wel overgedragen worden en niet uit beeld verdwijnen. Dat keert terug in het fractievoorzittersoverleg.

 7. 6
  Hamerstukken
 8. 6.1

  Dit voorstel gaat over de nieuwe geactualiseerde Wmo verordening 2024 voor de gemeente Midden-Drenthe. In 2020 hebben we de verordening Wmo 2020 vastgesteld. Nu is er de behoefte de verordening aan te passen. We hebben in dit voorstel de nieuwe verordening huishoudelijke ondersteuning en het werken met het HHM normenkader opgenomen en een algehele update, inclusief de laatste juridische ontwikkelingen.
  De concept verordening is ter advies voorgelegd aan de Wmo-raad. In dit voorstel hebben we aandacht voor de inhoud van dat advies. Samen met de Verordening willen we het advies, met de zienswijze van het college, voorleggen aan de Raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. De Verordening Wmo 2024 vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het advies van de Wmo-raad en de zienswijze van het college.
  3. Kennis te nemen van het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2024.

  Besluiten

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 9 januari 2024
  De commissie adviseert de raad om dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 25 januari 2024.

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening:


  1. De Verordening Wmo 2024 vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het advies van de Wmo-raad en de zienswijze van het college.
  3. Kennis te nemen van het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2024.

 9. 7
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 10. 7.1

  Besluit

  Na hoofdelijke stemming wordt de motie met 15 stemmen tegen en 8 stemmen voor verworpen.

  Burgemeester Zwiers draagt voor dit punt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangende voorzitter de heer Beugel.


  De heer Beugel geeft de heer De Haas (OMD) het woord voor een korte toelichting.
  Daarna reageert portefeuillehouder Zwiers op de motie.
  De heer de Haas reageert daar vervolgens op. Daarna stellen de overige fracties vragen aan de portefeuillehouder en de heer De Haas.
  De heer De Haas geeft aan dat zijn fractie de motie graag hoofdelijk in stemming wil brengen.
  De volgende raadsleden stemmen voor de motie: T. Buitendijk, A. van Gelderen, Ch.C. de Haas, N. Maagd, M. Radix-Feijen, V.L. Roerink, de heer A.T.A. Warners en H. de Weerd.
  De volgende raadsleden stemmen tegen de motie: H.G. van der Beek, J.C. Beugel, L. van Dijken-te Velde, H.G. van der Heide-Hoogeveen, J.F. Jonker, K. Kappen-Kreeft , J. Kerssies, E. Kraal, P.A. Lauffer, M. Leistra, H.E. Meijering-Kerssies, J.H. Posthoorn, H.J. Sikkenga, A.H.G. Souren en R. Wielink.

  Moties

  Titel
  Wijziging APV tav aanlijngebod voor honden
 11. 8

  Besluit

  Onder dankzegging aan eenieder sluit de plv. voorzitter om 20.30 uur de vergadering en wenst iedereen wel thuis.