Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 29 februari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J. Zwiers

Uitzending

Agendapunten

 1. Geachte leden van de raad,
  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van 29 februari om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beilen.


  Met vriendelijke groet,
  J. Zwiers, voorzitter

 2. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen en toeschouwers via de live stream van harte welkom. Hij meldt de heer Wielink afwezig en wenst hem beterschap.

 3. 2

  Besluit

  De voorzitter meldt dat er vier moties vreemd aan de orde van de dag zijn toegevoegd aan de agenda (punten 9.1 tot en met 9.4). Ook licht hij de procedure van bespreken van deze moties toe in één termijn. 


  De raad stemt in met de agenda en de genoemde werkwijze van bespreking.

 4. 3

  Als gevolg van het verzoek van raadslid de heer Brouwer om zijn tijdelijk ontslag als raadslid te willen verlengen met 16 weken, wordt voorgesteld de heer Kraal opnieuw als tijdelijk raadraadslid toe te laten. In de Kieswet is geregeld dat in geval van ziekte een raadslid een verzoek tot vervanging kan doen. Het betreft hier de eerste verlenging van deze periode met 16 weken.
  De heer Kraal is de eerstvolgende op de lijst namens het CDA.
  Ter vervanging van de heer Brouwer in de vertrouwenscommissie (gekoppeld aan deze tijdelijke vervanging als raadslid) wordt mevrouw Kappen (CDA benoemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  1. De heer E. Kraal toe te laten tot de raad voor een periode van 16 weken tot 20 juni 2024 en te benoemen als lid van de commissie Zorg en Welzijn. 
  2. Mevrouw K. Kappen-Kreeft te benoemen voor het CDA tot 20 juni 2024 als lid van de vertrouwenscommissie

  Besluit

  De voorzitter geeft een korte toelichting op het agendapunt en de aanleiding daarvan.
  De raad benoemt op voorstel van de voorzitter de heren Jonker en Warners en mevrouw Lauffer als commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven.


  De heer Jonker koppelt het advies terug van de commissie aan de raad. De commissie adviseert de raad om de heer Kraal voor een tweede termijn van 16 weken toe te laten als raadslid.
  De raad besluit conform voorstel, waarbij ook mevrouw Kappen voor een periode van 16 weken benoemd wordt als lid van de vertrouwenscommissie.


  Daarop legt de heer Kraal de belofte af ten overstaan van de voorzitter en neemt hij aansluitend plaats in de kring.

 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem conform voorstel.

 6. 5

  Besluit

  Van het vragenhalf uur wordt geen gebruik gemaakt.

 7. 6
  Lijst van toezeggingen en moties
 8. 6.1

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.  Alle toezeggingen hebben een aandachtskleur en zijn per soort vergadering als volgt gesorteerd:
  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem conform voorstel.

 9. 6.2

  Het overzicht met openstaande moties laat zien welke moties zijn aangenomen door de gemeenteraad of zijn overgenomen door het college, die nog niet zijn afgedaan.


  Alle moties krijgen een aandachtskleur en zijn als volgt gesorteerd:
  Wit: de motie is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de einddatum is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de motie wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: de einddatum ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem conform voorstel.

 10. 6.3

  De lijst met moties uit 2021 en andere (eerdere) moties op verzoek van de fracties is besproken in het Fractievoorzittersoverleg van 13 februari 2024. De lijst is opgeschoond. Zoals afgesproken in het Fractievoorzittersoverleg zijn de moties die inmiddels zijn afgedaan van deze lijst gehaald.
  Van de moties die nu nog op de lijst staan (zie bijlage), kan een groot deel ook als afgedaan beschouwd worden. Die moties zijn voorzien van een vinkje. 
  De raad wordt gevraagd om aan te geven of deze moties als afgedaan kunnen worden beschouwd en daarmee ook van de lijst kunnen worden gehaald.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem conform voorstel.


  Dat houdt in dat alle moties die voorzien zijn van een vinkje van de lijst worden gehaald. De overgebleven motie wordt toegevoegd aan de vaste lijst met moties.

 11. 7
  Hamerstukken
 12. 7.1

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel van de wijziging is om de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling te versterken. De wijziging introduceert nieuwe instrumenten om de gemeenteraad meer in positie te brengen in relatie tot de gemeenschappelijke regelingen. Op grond van deze wetswijziging moeten gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Per brief van 5 december heeft de GGD Drenthe de ontwerpregeling toegezonden voor een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 6 februari 2024:
  De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 29 februari 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de GGD Drenthe.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de GGD Drenthe.

 13. 7.2

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel van de wijziging is om de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling te versterken. De wijziging introduceert nieuwe instrumenten om de gemeenteraad meer in positie te brengen in relatie tot de gemeenschappelijke regelingen. Op grond van deze wetswijziging moeten gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Per brief van 18 december heeft Stark de ontwerpregeling toegezonden voor een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 6 februari 2024:
  De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 29 februari 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Schipper


  De raad besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van Stark.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van Stark.

 14. 7.3

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel van de wijziging is om de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling te versterken. De wijziging introduceert nieuwe instrumenten om de gemeenteraad meer in positie te brengen in relatie tot de gemeenschappelijke regelingen. Op grond van deze wetswijziging moeten gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Op 19 januari 2024 heeft PVGD de ontwerpregeling toegezonden.
  Voor de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe geldt dat deze is aangegaan door het college. Bij de andere GR-en in Midden-Drenthe is dat de raad. De reden is dat het hier met name om een uitvoeringsregeling gaat.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 6 februari 2024:
  De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de vergadering van 29 februari 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. Het college toestemming te geven om op grond van artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer de regeling te wijzigen conform voorstel.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:
  1. Het college toestemming te geven om op grond van artikel 23 van de Gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer de regeling te wijzigen conform voorstel.

 15. 7.4

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel van de wijziging is om de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling te versterken. De wijziging introduceert nieuwe instrumenten om de gemeenteraad meer in positie te brengen in relatie tot de gemeenschappelijke regelingen. Op grond van deze wetswijziging moeten gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Per brief van 20 december heeft het Recreatieschap Drenthe de ontwerpregeling toegezonden voor een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 7 februari 2024:
  De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raad van 29 februari 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Schipper  De raad besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van het Recreatieschap Drenthe

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van het Recreatieschap Drenthe

 16. 7.5

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel van de wijziging is om de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling te versterken. De wijziging introduceert nieuwe instrumenten om de gemeenteraad meer in positie te brengen in relatie tot de gemeenschappelijke regelingen. Op grond van deze wetswijziging moeten gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Per brief van 12 december heeft de VRD de ontwerpregeling toegezonden voor een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 7 februari 2024:
  De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raad van 29 februari 2024.


  Portefeuillehouder: Burgemeester Zwiers


  De raad besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de VRD

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de VRD

 17. 7.6

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Het doel van de wijziging is om de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regeling te versterken. De wijziging introduceert nieuwe instrumenten om de gemeenteraad meer in positie te brengen in relatie tot de gemeenschappelijke regelingen. Op grond van deze wetswijziging moeten gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. Per brief van 1 november heeft de RUD Drenthe de ontwerpregeling toegezonden voor een zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 8 februari 2024:
  De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raad van 29 februari 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de RUD Drenthe.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:
  1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpwijziging Wet Gemeenschappelijke Regelingen van de RUD Drenthe.

 18. 7.7

  Op het perceel Tilbrugstraat 5 te Zuidveld is initiatiefnemer voornemens om de huidige horecabestemming te wijzigen in een woonbestemming. In de huidige situatie vinden er geen horeca gerelateerde bedrijfsactiviteiten meer plaats. Initiatiefnemer wenst de bestemming aan te laten sluiten bij het feitelijke gebruik, namelijk het regulier bewonen van de woning. Tevens is er de wens om ondergeschikt aan de woonbestemming een schenkerij te starten in de voormalige boerderij. Initiatiefnemer zal de voormalige boerderij ten behoeve van de woonfunctie en schenkerij inpandig verbouwen, waarvoor de vereiste vergunningen zullen worden aangevraagd. Daarnaast zal de vrijstaande schuur deels worden verbouwd tot paardenstal en deels tot drie B&B kamers. Voor de gasten bestaat er de mogelijkheid een eigen paard mee te nemen. Tot slot is het beoogd de bestaande paardrijbak ten behoeve van eigen gebruik te verplaatsen. Om die reden is voorliggend plan opgesteld.


  Om de regels aan te laten sluiten bij de beoogde ruimtelijke invulling, heeft het college op 21 november 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan 'Tilbrugstraat 5 te Zuidveld' ter inzage te leggen. Binnen de termijn van ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Wel is er ambtelijk een onjuistheid in het bestemmingsplan geconstateerd. Een nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is opgesteld en toegevoegd aan het bestemmingsplan naar aanleiding van de ambtshalve wijziging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 11 januari 2024
  Als er geen zienswijzen worden ingediend, kan dit voorstel als hamerstuk naar de raad.


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Tilbrugstraat 5 te Zuidveld’ met imro-code NL.IMRO.1731.Tilbrugstraat5ZV-VST1 gewijzigd vast te stellen, met in achtneming van de voorgestelde ambtshalve wijziging.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Tilbrugstraat 5 te Zuidveld’ met imro-code NL.IMRO.1731.Tilbrugstraat5ZV-VST1 gewijzigd vast te stellen, met in achtneming van de voorgestelde ambtshalve wijziging.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).
 19. 7.8

  Op het perceel Oude Postweg 4 te Spier (perceel kadastraal bekend gemeente Beilen, sectie Q, nummer 515), staat een woonboerderij met bijgebouwen. Op basis van het geldende bestemmingsplan heeft het perceel een horecabestemming. Op het perceel is echter geen horecafunctie aanwezig en het erf wordt als regulier woonperceel in gebruik genomen. Het voornemen is om de juridisch-planologische situatie in overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie, waarbij het perceel een woonbestemming krijgt. Om die reden is voorliggend plan opgesteld.


  Om de regels aan te laten sluiten bij de beoogde ruimtelijke invulling, heeft het college op 9 november 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan 'Oude Postweg 4 te Spier' ter inzage te leggen. Binnen de termijn van ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. De gemeenteraad stelt daarom het bestemmingsplan ongewijzigd vast.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 30 november 2023: 
  Als er geen zienswijzen worden ingediend, kan dit voorstel als hamerstuk naar de raad.


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Oude Postweg 4 te Spier’ met imro-code NL.IMRO.1731.OudePostweg4SP-VST1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Oude Postweg 4 te Spier’ met imro-code NL.IMRO.1731.OudePostweg4SP-VST1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).
 20. 7.9

  Bij de inwerkingtreding van de Centrumvisie Beilen is het voornemen tot herontwikkeling van de locatie Torenlaan / Nassaukade uitgesproken. Samen met Woonservice is een plan ontwikkeld om de locatie in te vullen. Inmiddels zijn vier woningen gesloopt en fungeert de locatie als parkeerterrein. Woonservice gaat op de locatie, aan de Torenlaan, vijf grondgebonden sociale huurwoningen en op de hoek van de Nassaukade en de Ventweg Zuid 11 sociale huurappartementen realiseren. Het plan is besproken met omwonenden. 
  Het plan past niet binnen het huidige bestemmingsplan ‘Beilen’. Er is daarom een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode had eenieder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er zijn geen zienswijze ingediend.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 8 februari 2024:
  De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raad van 29 februari 2024.


  Portefeuillehouder : Wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Torenlaan-Nassaukade te Beilen’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.TorenlnNassaukdBLN-VST1ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:
  1. Het bestemmingsplan ‘Torenlaan-Nassaukade te Beilen’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.TorenlnNassaukdBLN-VST1ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

 21. 7.10

  De Algemene subsidieverordening wordt aangevuld met een bevoegdheid van het college om nadere regels te stellen. Hierdoor is er geen risico meer dat het college geen bevoegdheid heeft om "open einde" subsidies te verlenen. Ook is een mogelijkheid toegevoegd om subsidies op een andere wijze uit te betalen dan voorgeschreven in de verordening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 7 februari 2024:
  De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raad van 29 februari 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. De Verordening tot eerste wijziging van de Algemene subsidieverordening Midden-Drenthe vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:
  1. De Verordening tot eerste wijziging van de Algemene subsidieverordening Midden-Drenthe vast te stellen.

 22. 7.11

  De raad is bevoegd om een verbouwingskrediet beschikbaar te stellen voor de verbouw van gemeentelijk vastgoed. Met het aanvragen van dit krediet willen we goedkeuring vragen om de verbouw te kunnen starten.
  Met het beschikbaar stellen van dit krediet wordt het mogelijk om Reigerlaan 10 geschikt te maken voor de opvang van Oekraïense ontheemden en een bijdrage te kunnen verlenen aan de landelijke problematiek. Na goedkeuring door uw raad zal de verbouw zo spoedig mogelijk starten en het is de intentie om de locatie op 1 oktober van dit jaar te openen.
  Door het Ministerie van J&V is inmiddels een bijdrage transitiekosten toegezegd ter hoogte van €149.000. Dit betekend dat de verbouwkosten worden gecompenseerd door het Rijk. De daadwerkelijke declaratie zal worden ingediend na afronding van de verbouw.
  Per saldo heeft de verbouw meerjarig geen effect op de gemeentelijke begroting. Het geïnvesteerde bedrag wordt verlaagd met de toegezegde rijksbijdrage waardoor de totale investering voor de gemeente nihil is en er dus geen sprake is van meerjarige kapitaallasten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 7 februari 2024:
  De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te behandelen in de raad van 29 februari 2024.


  Portefeuillehouder: burgemeester Zwiers


  De raad besluit:

  1. Een (verbouwings) krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van €149.000 voor de verbouw van Reigerlaan 10 in Beilen.
  2. De voorgestelde begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2024 via de Voorjaarsnota 2024

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:

  1. Een (verbouwings) krediet beschikbaar te stellen ter hoogte van €149.000 voor de verbouw van Reigerlaan 10 in Beilen.
  2. De voorgestelde begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2024 via de Voorjaarsnota 2024
 23. 8
  Bespreekstukken
 24. 8.1

  Op het perceel aan K. Brokweg 12 in Witteveen, ten zuiden van de kern Witteveen, bevindt zich een agrarisch bedrijf. Initiatiefnemer exploiteert ter plaatse een akkerbouwbedrijf met een intensieve neventak (legkippen).


  Vanuit bedrijfseconomische redenen bestaat het voornemen om het agrarisch bedrijf uit te breiden door een nieuwe stal op te richten voor het houden van biologische legkippen. Vanwege de uitloopeisen kan deze stal echter niet binnen het bestaande bedrijfsperceel gerealiseerd worden. Omdat er bij het bestaande agrarische bedrijfsperceel geen uitbreidingsmogelijkheden zijn, bestaat het voornemen om de stal op te richten op een perceel aan de Schapendijk in Garminge. Het perceel aan de Schapendijk is in eigendom van initiatiefnemer, is circa 9,5 hectare groot en ligt op 1,5 kilometer afstand van het bestaande agrarische bedrijf. Er is circa 8 ha beschikbaar voor uitloop, wat ruimte biedt voor maximaal 20.000 biologische legkippen.


  Het voornemen is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied MiddenDrenthe’. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het gewenste juridisch-planologisch kader om de bouw van de nieuwe stal op het perceel aan de Schapendijk te Garminge mogelijk te maken. In voorliggend bestemmingsplan wordt aangetoond dat er sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’.


  Gelet op de beëindiging van de zienswijzetermijn en dat er binnen deze termijn geen zienswijzen zijn ingediend wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan in haar vergadering van 29 februari 2024 vast te stellen.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (2), VVD (3)
  tegen
  GroenLinks (1), PvdA (2)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 11 januari 2024: 
  Op verzoek van de fracties van OMD en GroenLinks wordt dit voorstel een bespreekstuk voor de raad.


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘K. Brokweg 12 te Witteveen en Schapendijk 6 te Garminge’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.Schapendijk6GA-VST1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit in meerderheid met 19 stemmen voor en 3 tegen:
  1. Het bestemmingsplan ‘K. Brokweg 12 te Witteveen en Schapendijk 6 te Garminge’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.Schapendijk6GA-VST1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  De raad bespreekt het voorstel in twee termijnen. Wethouder Schans gaat in op de gestelde vragen en zegt op een vraag van mevrouw Van Dijken (CU) een overzicht toe van de aanvragen op basis van de oude procedure die nu nog in behandeling zijn. De wethouder geeft aan dat dit overzicht op korte termijn geleverd kan worden. 


  De heer Van der Beek (GL) geeft in zijn bijdrage aan tegen het voorstel te stemmen. 
  De raadsleden mw. Souren (PvdA) en mw. Lauffer (PvdA) leggen een korte stemverklaring af en stemmen tegen het voorstel. 
  Het voorstel wordt daarop met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen aangenomen.

  Toezeggingen

  Titel
  Overzicht aanvragen in behandeling o.g.v. oude regelgeving
 25. 8.2

  Op het perceel aan de Schreursmaat 1 te Westerbork, de voormalige waterzuiveringsinstallatie, zullen de huidige bedrijfsopstallen gesloopt worden. Met deze sloop zal er op basis van de ruimte voor ruimte regeling een tweetal ruime woningen op het perceel teruggebouwd worden. De ruimtelijke kwaliteit van dit perceel zal hierdoor toenemen.


  Het plan is in de principeverzoekfase uitgewerkt in gezamenlijkheid met de Gemeente Midden-Drenthe en de Provincie Drenthe om tot een goede landschappelijke inpassing te komen. Het terrein is ruimtelijk goed ingepast en er zal tevens een wandelpad tussen de woning gerealiseerd worden. De inrichting van het perceel en de uitstraling van de te realiseren woningen worden in het Beeldkwaliteitsplan vastgelegd en bij dit bestemmingsplan vastgesteld.


  Het voornemen is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied MiddenDrenthe’. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het gewenste juridisch-planologisch kader om de bouw van de twee woningen op het perceel aan de Schreursmaat 1 te Westerbork mogelijk te maken. In voorliggend bestemmingsplan wordt aangetoond dat er sprake is van ‘een goede ruimtelijke ordening’.


  Gelet op de beëindiging van de zienswijzetermijn en dat er binnen deze termijn geen zienswijzen zijn ingediend wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan in haar vergadering van 29 februari 2024 vast te stellen. In voorbereiding op de Raadsvergadering zal er op 12 februari 2024 een technische sessie plaatsvinden voor dit plan. Raadsleden kunnen hun technische vragen in deze sessie stellen, deze zullen door de behandelend ambtenaar zo veel als mogelijk worden beantwoord. Aanleiding hiervan zijn de vele technische vragen die over dit plan tijdens de commissievergadering zijn gesteld.

  Stemuitslag

  voor 27%
  tegen 73%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), PvdA (1)
  tegen
  Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 11 januari 2024: 
  De fracties van GB-BBB, VVD en OMD geven in de eerste termijn aan dit voorstel graag als bespreekstuk te willen agenderen. De voorzitter concludeert aan het einde van de eerste termijn dat de fracties veel vragen hebben over dit voorstel. Het wordt daarom als bespreekstuk aangeboden aan de raad. Daarnaast worden de commissieleden nog geïnformeerd over de technische kant van dit bestemmingsplan, voordat het voorstel ter besluitvorming op de agenda staat.


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Het ‘Bestemmingsplan ‘Schreursmaat 1 te Westerbork’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.Schreursmaat1WB-VST1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het beeldkwaliteitsplan behorende bij dit bestemmingsplan als aanvulling op de welstandsnota vast te stellen.
  4. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad verwerpt in meerderheid met 16 stemmen tegen en 6 stemmen voor, het voorstel van het college. Daarmee wordt het ‘Bestemmingsplan ‘Schreursmaat 1 te Westerbork’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.Schreursmaat1WB-VST1 niet vastgesteld.

  De raad spreekt in twee termijnen uitvoerig over het voorstel. Wethouder Schans reageert op de gestelde vragen en de voorzitter van de raad schetst kort procedurele gevolgen en benoemt een zienswijze die buiten de termijn is ingediend en daardoor niet ontvankelijk is. 
  Mevrouw Posthoorn (PvdA) legt een stemverklaring af waarom zij voor het voorstel stemt de overige leden van de PvdA fractie stemmen tegen het voorstel. 
  Ook de fracties van D66, CU en CDA stemmen voor het voorstel (6 stemmen). 
  De overige fracties OMD, GB-BBB, VVD en GL) en drie leden van de PvdA stemmen tegen het voorstel (16 tegen).

 26. 9

  Dit zijn moties die niet horen bij een inhoudelijk onderwerp dat al op de agenda staat. 
  Via dit agendapunt kunnen deze moties dan worden toegevoegd.

 27. 9.1

  Besluit

  De motie wordt na hoofdelijke stemming unaniem door de raad aangenomen.

  Mevrouw Kappen licht namens alle fracties de motie toe. Wethouder Raven gaat in op de gestelde vragen en geeft aan dat het college steun heeft voor deze motie.
  Om het statement uit de raad kracht bij te zetten wordt verzocht om hoofdelijke stemming.


  De heer De Haas (OMD) geeft een stemverklaring.


  De volgende raadsleden stemmen voor de motie:
  H.G. van der Beek, J.C. Beugel, T. Buitendijk, L. van Dijken-te Velde, A. van Gelderen, Ch.C. de Haas, H.G. van der Heide-Hoogeveen, J.F. Jonker, K. Kappen-Kreeft , J. Kerssies, E. Kraal, P.A. Lauffer, M. Leistra, N. Maagd, H.E. Meijering-Kerssies, J.H. Posthoorn, M. Radix-Feijen, V.L. Roerink, H.J. Sikkenga, A.H.G. Souren, A.T.A. Warners en H. de Weerd

  Moties

  Titel
  Zonder geld geen gemeenten
 28. 9.2

  Besluit

  De indieners geven aan op basis van de discussie de motie aan te houden.

  De motie wordt toegelicht door de heer De Weerd (VVD) namens beide indienende partijen. Wethouder Schipper reageert op de motie en geeft aan aspecten  mee te nemen bij het actualiseren van de Omgevingsvisie. 
  Op verzoek van de indieners benadrukt wethouder Schipper dat de raad vooraf zal worden meegenomen bij het actualiseren van de Omgevingsvisie en zegt toe dat dit nog in deze raadsperiode zal gebeuren (toezegging).

  Moties

  Titel
  Bescherm en behoud ons cultuurhistorisch erfgoed in het buitengebied!

  Toezeggingen

  Titel
  Motie: bescherm en behoud ons cultuurhistorisch erfgoed in het buitengebied!
 29. 9.3

  Besluit

  De motie wordt na tekstuele wijziging unaniem aangenomen.

  De heer Jonker (GB-BBB) geeft namens beide indieners een toelichting op de motie. 
  Wethouder Schans reageert hierop namens het college. 
  Na een korte schorsing wordt motie tekstueel aangepast (de aangepaste versie is als bijlage toegevoegd bij deze motie). 
  Daarop wordt de motie in stemming gebracht.

  Moties

  Titel
  Gemeentebeleid voor invulling Ruimte voor Ruimte regeling
 30. 9.4

  Besluit

  De raad neemt de motie in meerderheid aan.

  De heer Beugel (PvdA) licht de motie namens alle indieners toe. 
  Wethouder Schipper reageert op de motie namens het college. In zijn reactie zegt hij toe dat er een informatieavond komt voor vrijwilligers samen met politie en brandweer om het aanvraag proces bij evenementen toe te lichten (toezegging). 
  De fractie van OMD stemt tegen de motie wat door mevrouw Radix in haar bijdrage nader wordt toegelicht. De overige fracties stemmen voor de motie waardoor deze met 17 stemmen voor en 5 tegen in meerderheid wordt aangenomen.

  Moties

  Titel
  Ondersteunen vrijwilligers bij vergunningaanvraag evenementen

  Toezeggingen

  Titel
  Motie: Ondersteunen vrijwilligers bij vergunningaanvraag evenementen.
 31. 10

  Besluit

  De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en sluit om 21.45 uur de vergadering.