Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 4 juli 2024

19:30 - 23:30
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J. Zwiers

Uitzending

Agendapunten

 1. Geachte leden van de raad,


  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van donderdag 4 juli 2024 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beilen.


  Met vriendelijke groet,
  J. Zwiers, voorzitter

  00:11:20 - 00:11:22 - Dhr. J. Zwiers
  00:11:42 - 00:15:23 - Dhr. J. Zwiers
 2. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij meldt dat mevrouw Souren en mevrouw Buitendijk afwezig zijn.

  00:13:50 - 00:15:23 - Dhr. J. Zwiers
 3. 2

  Besluit

  De voorzitter verwijst naar een memo die de raad gisteren heeft ontvangen. Het betreft agendapunt 7.6 over de vervanging van de AV apparatuur. Omdat het college op basis van de memo aan de raad verzoekt de beslispunten te wijzigen, stelt hij voor punt 7.6 als bespreekpunt na punt 8.3 te behandelen in deze vergadering.
  Ook wijst hij op twee amendementen. Ingediend op punt 7.6 en punt 8.2. 
  Deze amendementen maken deel uit van de beraadslaging.  
  De raad stemt in met de gewijzigde volgorde van de agenda en stelt de agenda vast.

  00:13:51 - 00:15:23 - Dhr. J. Zwiers
 4. 3

  De heer R. Brouwer (raadslid CDA) heeft bij de voorzitter van de raad gevraagd om zijn tijdelijk ontslag op basis van de ‘Regeling tijdelijke vervanging van leden van de TK, EK, provinciale staten en de gemeenteraden’ te verlengen. Dit voorstel gaat over de tweede en laatste verlenging van het gebruik van deze regeling. Voor een periode van 16 weken kan er tijdelijk een ander raadslid worden benoemd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: burgemeester Zwiers.


  De raad besluit:
  1. De heer E. Kraal toe te laten tot de raad voor een periode van 16 weken tot 24 oktober 2024 en te benoemen als lid van de commissie Zorg en Welzijn.
  2. Mevrouw K. Kappen-Kreeft te benoemen voor het CDA tot 24 oktober 2024 als lid van de vertrouwenscommissie.

  Besluit

  Portefeuillehouder: burgemeester Zwiers.


  De raad besluit unaniem:
  1. De heer E. Kraal toe te laten tot de raad voor een periode van 16 weken tot 24 oktober 2024 en te benoemen als lid van de commissie Zorg en Welzijn.
  2. Mevrouw K. Kappen-Kreeft te benoemen voor het CDA tot 24 oktober 2024 als lid van de vertrouwenscommissie.

  De raad benoemt een commissie van onderzoek geloofsbrieven. De raadsleden mw. Meijering, de heer Beugel en de heer Maagd vormen de commissie voor het onderzoeken van de geloofsbrieven. 
  Mevrouw Meijering meldt dat de commissie aan de raad adviseert om de heer Kraal toe te laten als tijdelijk raadslid. 


  Na besluitvorming door de raad, legt de heer Kraal de belofte af. 
  Daarmee is de installatie voltooid.

  00:15:14 - 00:15:23 - Dhr. J. Zwiers
 5. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Besluit

  Wordt conform vastgesteld.

 6. 5

  Er zijn door twee fracties vragen ingediend voor het vragenhalfuur van de raad. 
  1. VVD (de heer H. de Weerd) over handhaving Hoogersmilde;
  2. D66 (de heer M. Leistra) over proactieve handhaving.

  Besluit

  De vragen (als bijlagen toegevoegd bij dit agendapunt) worden gesteld.
  Wethouder Schipper beantwoordt beide vragen.

 7. 6
  Lijst van toezeggingen en moties
 8. 6.1

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.


  Alle toezeggingen hebben een aandachtskleur. De toezeggingen zijn als volgt gesorteerd:
  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Besluit

  De lijst wordt vastgesteld met in achtneming van de update van de zijde van de voorzitter.

  Ten aanzien van de eerste toezegging (Sporthart Westerbork) stemt de raad in met het verzoek namens de wethouder, om de termijn dit keer te verschuiven naar 30 november 2024. Het streven is om een opiniërend voorstel in de commissievergadering Zorg en Welzijn van september te agenderen.

  00:24:01 - 00:24:19 - Dhr. J. Zwiers
  00:24:36 - 00:24:46 - Mw H.G. vd Heide-Hoogeveen
  00:24:46 - 00:24:51 - Mevr. H. Meijering-Kerssies
  00:24:55 - 00:25:50 - Dhr. J. Zwiers
  00:25:59 - 00:26:01 - Mevr. H. Meijering-Kerssies
  00:26:01 - 00:27:19 - Dhr. J. Zwiers
  00:27:31 - 00:28:11 - Dhr. J. Zwiers
  00:28:24 - 00:30:01 - Dhr. H. de Weerd
  00:30:05 - 00:30:09 - Dhr. J. Zwiers
  00:30:22 - 00:33:18 - Dhr. J. Schipper
  00:33:22 - 00:33:44 - Dhr. J. Zwiers
  00:33:44 - 00:34:05 - Dhr. Ch. C. de Haas
  00:34:07 - 00:34:17 - Dhr. J. Zwiers
  00:34:17 - 00:34:18 - Dhr. J. Zwiers
  00:34:19 - 00:34:50 - Dhr. Ch. C. de Haas
  00:34:50 - 00:34:51 - Dhr. J. Zwiers
  00:34:54 - 00:35:11 - Dhr. J. Schipper
  00:35:15 - 00:35:29 - Dhr. Ch. C. de Haas
  00:35:29 - 00:36:10 - Dhr. J. Zwiers
  00:36:11 - 00:36:14 - Dhr. Ch. C. de Haas
  00:36:14 - 00:36:16 - Dhr. J. Zwiers
  00:36:32 - 00:36:46 - Dhr. J. Zwiers
  00:36:53 - 00:40:04 - Dhr. M. Leistra
  00:40:04 - 00:40:08 - Dhr. J. Zwiers
  00:40:23 - 00:45:09 - Dhr. J. Schipper
  00:45:13 - 00:45:18 - Dhr. J. Zwiers
  00:45:20 - 00:45:56 - Dhr. M. Leistra
  00:45:56 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 9. 6.2

  Het overzicht met openstaande moties laat zien welke moties zijn aangenomen door de gemeenteraad of zijn overgenomen door het college, die nog niet zijn afgedaan.


  Alle moties hebben een aandachtskleur en zijn als volgt gesorteerd:
  Wit: de motie is afgedaan sinds de vorige vergadering.
  Rood: de deadline van de motie is verstreken of niet ingevuld.
  Oranje: de motie wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.
  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Besluit

  De lijst wordt vastgesteld met inachtneming van de aanvulling van de voorzitter.

  Ten aanzien van de moties onder 1 en 2 (Bloemrijke bermen / bloemrijk Midden-Drenthe én verbeteren biodiversiteit). Deze zijn beiden met de raadsbrief van 26 juni jl. afgedaan.
  Motie 4 is aan de hand van een quickscan opiniërend besproken tijdens de commissie Zorg en Welzijn van 18 juni jl.
  Hiermee zijn deze moties afgehandeld en gaan ze van de lijst af.

 10. 7

  00:50:26 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 11. 7.1

  Volgens de regels uit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025, inclusief meerjarenraming tot en met 2028 en een begrotingswijziging 2024 aangeboden aan de gemeenteraad. Over de ontwerpbegroting en begrotingswijziging kan de gemeenteraad haar zienswijze geven. De gemeenteraad neemt kennis van de jaarstukken en besluit geen zienswijzen in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 18 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GR GGD Drenthe.
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025, inclusief meerjarenraming tot en met 2028 van de GR GGD Drenthe.
  3. De extra bijdrage van € 30.000 die volgt uit de ontwerpbegroting 2025 op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting
  4. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2024.
  5. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en op de begrotingswijziging 2024 van de GR GGD Drenthe.
  6. De meerkosten voor Veilig Thuis Drenthe ter hoogte van € 60.000 extra op te nemen in de gemeentelijke begroting 2025.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GR GGD Drenthe.
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025, inclusief meerjarenraming tot en met 2028 van de GR GGD Drenthe.
  3. De extra bijdrage van € 30.000 die volgt uit de ontwerpbegroting 2025 op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting
  4. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2024.
  5. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en op de begrotingswijziging 2024 van de GR GGD Drenthe.
  6. De meerkosten voor Veilig Thuis Drenthe ter hoogte van € 60.000 extra op te nemen in de gemeentelijke begroting 2025.

  00:50:49 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 12. 7.2

  In het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe zijn de jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025, inclusief de meerjarenbegroting 2025-2028 behandeld en vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 18 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2023 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
  2. In te stemmen met de begroting 2025, inclusief meerjarenraming tot en met 2028 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
  3. De extra bijdrage van € 8.190 die volgt uit de ontwerpbegroting 2025 op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting.
  4. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2024.
  5. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en op de begrotingswijziging 2024 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:
  1. Kennis te nemen van de conceptjaarstukken 2023 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
  2. In te stemmen met de begroting 2025, inclusief meerjarenraming tot en met 2028 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
  3. De extra bijdrage van € 8.190 die volgt uit de ontwerpbegroting 2025 op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting.
  4. In te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 2024.
  5. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 en op de begrotingswijziging 2024 van de GR Publiek Vervoer Groningen Drenthe.

  00:51:07 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 13. 7.3

  Volgens de regels uit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen worden de jaarstukken 2023, de ontwerpbegroting 2025, inclusief meerjarenraming tot en met 2028 van de gemeenschappelijke regeling Stark aangeboden aan de gemeenteraad. Over de ontwerpbegroting kan de gemeenteraad haar zienswijze geven. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de jaarstukken en te besluiten om geen zienswijzen in te dienen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 18 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Schipper


  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GR Stark.
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025, inclusief meerjarenraming tot en met 2028 van de GR Stark.
  3. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de GR Stark.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de GR Stark.
  2. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025, inclusief meerjarenraming tot en met 2028 van de GR Stark.
  3. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 van de GR Stark.

  00:51:35 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 14. 7.4

  Op 1 februari 2024 eindigde de eerste termijn van mevrouw J. Gehrke. Mevrouw Gehrke is door de raad van toezicht van de Stichting Kits Primair voor openbaar basisonderwijs in de gemeente Midden-Drenthe voor herbenoeming voorgedragen. Voorstel is om mevrouw J. Gehrke voor vier jaar te herbenoemen als lid van de raad van toezicht van Stichting Kits Primair (met terugwerkende kracht) voor de periode 1 februari 2024 tot 1 februari 2028.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 18 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit:
  Goedkeuring te verlenen voor herbenoeming van mevrouw J. Gehrke als lid van de raad van toezicht van de Stichting Kits Primair, met terugwerkende kracht voor de periode 1 februari 2024 tot 1 februari 2028.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  Goedkeuring te verlenen voor herbenoeming van mevrouw J. Gehrke als lid van de raad van toezicht van de Stichting Kits Primair, met terugwerkende kracht voor de periode 1 februari 2024 tot 1 februari 2028.

  De voorzitter meldt dat over personen schriftelijk gestemd moet worden. 
  De raad stemt in met besluit bij acclamatie. Mevrouw Gehrke wordt geacht schriftelijk te zijn benoemd.

  00:51:58 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 15. 7.5

  Uit onderzoek naar geschikte woningbouwlocaties zijn de locaties Alting en Smalbroek in beeld gekomen als kansrijke locaties. Om regie te houden op deze mogelijke ontwikkellocaties en om ongewenste grondtransacties en prijsopdrijving te voorkomen, heeft het college op 26 september 2023 besloten om op de gronden op Alting en Smalbroek voorlopige voorkeursrechten te vestigen op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De gemeenteraad heeft op 14 december 2023 definitieve voorkeursrechten gevestigd.


  Tegen het besluit tot vestigen van voorkeursrechten zijn meerdere bezwaarschriften ingediend. Deze zijn voor advies aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie voorgelegd. De commissie heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024


  Portfeuillehouder: Wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften overnemen als motivering voor de beslissing op bezwaar.
  2. De ingediende bezwaren tegen het besluit d.d. 14 december 2023 vanuit het gebied Alting onder overname van het advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond te verklaren.
  3. De ingediende bezwaren tegen het besluit d.d. 14 december 2023 vanuit het gebied Smalbroek onder overname van het advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond te verklaren.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Het advies van de commissie voor de bezwaarschriften overnemen als motivering voor de beslissing op bezwaar.
  2. De ingediende bezwaren tegen het besluit d.d. 14 december 2023 vanuit het gebied Alting onder overname van het advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond te verklaren.
  3. De ingediende bezwaren tegen het besluit d.d. 14 december 2023 vanuit het gebied Smalbroek onder overname van het advies van de bezwaarschriftencommissie ongegrond te verklaren.

  00:53:18 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 16. 7.6

  Het voorstel behandelt de vervanging van audiovisuele apparatuur in de raadszaal en commissiekamer. De huidige apparatuur is verouderd en veroorzaakt technische problemen, wat de noodzaak voor vervanging onderstreept. Het voorstel omvat een overzicht van vervangingsredenen, gewenste nieuwe functionaliteiten zoals hybride vergaderen en digitaal stemmen, en de financiële implicaties van de vervanging.

  Stemuitslag

  voor 57%
  tegen 43%
  voor
  Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), VVD (3)
  tegen
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), GroenLinks (1), PvdA (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:

  1. Instemmen met de in het voorstel genoemde keuzes, risico’s en financiële onderbouwing ten aanzien van de vervanging van de audiovisuele apparatuur in de raadszaal.
  2. Het Programma van Eisen dat besloten bij de stukken is gevoegd vast stellen.
  3. De financiële consequenties (structureel en incidenteel) te betrekken bij de discussie over de kadernota op 11 juli.


  Voorgesteld besluit op basis van de memo (verzonden d.d. 3 juli 2024):
  In opdracht van de raad het college te verzoeken om de voorstellen nader uit te werken en de uitkomst daarvan voor 2025 voor te leggen aan de raad.

  Besluit

  De raad besluit geamendeerd om het voorstel zoals in de memo benoemd niet over te nemen en uit te gaan van de beslispunten in het oorspronkelijke voorstel:

  1. Instemmen met de in het voorstel genoemde keuzes, risico’s en financiële onderbouwing ten aanzien van de vervanging van de audiovisuele apparatuur in de raadszaal.
  2. Het Programma van Eisen dat besloten bij de stukken is gevoegd vast stellen.
  3. a: De structurele financiële consequenties ter hoogte van € 57.252 te  verwerken in de begroting 2024

       b: De incidentele financiële consequenties te hoogte van € 113.463 te 
        dekken uit de Algemene bestemmingsreserve.

  De raad spreekt in twee termijnen over het voorstel. De vergadering wordt tussendoor nog een moment geschorst. 
  De VVD dient een amendement in waarin het oorspronkelijke beslispunt 3 wordt opgeknipt in twee onderdelen. Daardoor besluit de raad direct tot dekking voor dit voorstel. 
  Wethouder Schans reageert op de gestelde vragen en ontraadt het ingediende amendement. Het CDA legt voor de stemming over het amendement een stemverklaring af. 
  Het amendement wordt met een meerderheid van 12 stemmen voor en 9 tegen aangenomen.
  Het geamendeerde besluit wordt met een zelfde stemverhouding in meerderheid aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Middelen voor AV-apparatuur
  00:54:03 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 17. 7.7

  De raad heeft op 25 maart 2021 besloten om BDO per 1 juli 2021 aan te wijzen als accountant voor de gemeente Midden-Drenthe. De overeenkomst heeft een looptijd van drie jaar en eindigt daarmee per 1 juli 2024. De overeenkomst biedt de mogelijkheid om twee keer met twee jaar te verlengen, per 1 juli 2024 en per 1 juli 2026. De raad besluit over de eerste verlenging.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024


  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. De overeenkomst Accountantsdiensten met BDO Audit & Assurance B.V. per 1 juli 2024 met twee jaar te verlengen.
  2. BDO Audit & Assurance B.V. met bijgevoegde brief over dit besluit te informeren.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. De overeenkomst Accountantsdiensten met BDO Audit & Assurance B.V. per 1 juli 2024 met twee jaar te verlengen.
  2. BDO Audit & Assurance B.V. met bijgevoegde brief over dit besluit te informeren.

  00:54:16 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 18. 7.8

  Het Recreatieschap Drenthe is een samenwerkingsverband tussen de twaalf Drentse gemeenten en Ooststellingwerf op het gebied van recreatie en toerisme. De binnen het Recreatieschap Drenthe
  samenwerkende gemeenten zijn betrokken bij de realisatie van een actief en vooral effectief beleid tot versterking van de toeristische/recreatieve sector in relatie tot de Drentse economie. Via het
  Recreatieschap Drenthe kunnen gemeenten actief en adequaat inspelen op de wensen en behoeften van de sector en het daardoor versterken van het economisch belang. Daar waar grensoverschrijdende
  activiteiten plaatsvinden kan hierop via het Recreatieschap Drenthe worden ingespeeld. Het Recreatieschap Drenthe richt zich op de coördinatie, belangenbehartiging, proces- en projectmanagement, advisering, beleid en beheer.
  In het Dagelijks bestuur van het Recreatieschap Drenthe zijn de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 behandeld en voorlopig vastgesteld op 11 april. 
  Het dagelijks bestuur heeft na voorlopige vaststelling de jaarrekening 2023 en de begroting 2025 aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024


  Portefeuillehouder: Wethouder Schipper


  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van het Recreatieschap Drenthe.
  2. In te stemmen met de begroting 2025 van het Recreatieschap Drenthe.
  3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025.
  4. De extra bijdrage van €9.598 die volgt uit de begroting 2025 van het Recreatieschap Drenthe op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting van de Gemeente Midden-Drenthe.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van het Recreatieschap Drenthe.
  2. In te stemmen met de begroting 2025 van het Recreatieschap Drenthe.
  3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025.
  4. De extra bijdrage van €9.598 die volgt uit de begroting 2025 van het Recreatieschap Drenthe op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting van de Gemeente Midden-Drenthe.

  00:55:04 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 19. 7.9

  Per brief van 11 en 16 april 2024 heeft de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) de jaartukken 2023 en ontwerpbegroting 2025 toegezonden. De jaarstukken 2023 zijn ter kennisname toegezonden. Op 3 april heeft het algemeen bestuur van VRD de ontwerpbegroting 2025 voorlopig vastgesteld. Tijdens de zomermarkt op 22 mei zal de VRD een nadere toelichting geven over de opzet en inhoud van de ontwerpbegroting. De gemeenteraden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024


  Portefeuillehouder: burgemeester Zwiers


  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de VRD.
  2. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024.
  3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025.
  4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en bijgevoegde reactiebrief te versturen naar de VRD
  5. De extra bijdrage van € 69.644 die volgt uit de ontwerpbegroting 2025 op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de VRD.
  2. kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024.
  3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025.
  4. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025 en bijgevoegde reactiebrief te versturen naar de VRD
  5. De extra bijdrage van € 69.644 die volgt uit de ontwerpbegroting 2025 op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting.

 20. 7.10

  De gemeente loopt tegen vraagstukken aan op het gebied van informatie- en archiefbeheer en op het gebied van het beheer van gemeentelijk cultureel erfgoed.


  De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het interne toezicht op haar informatie- en archiefbeheer. Vanuit de provincie hebben we de beoordeling ‘goed’ gekregen over onze archiefzorg in 2023. Dat betekent niet dat we alles op orde hebben, maar wel dat wij een goed overzicht hebben van wat er nog moet gebeuren.


  Het uitvoeren van de verbetermaatregelen vraagt de komende jaren veel inspanning, deze zullen door de gemeente zelfstandig door onze schaal, beschikbare interne capaciteit en kennis moeilijk te realiseren zijn. Daarnaast worden door nieuwe wetgeving de huidige werkzaamheden complexer en vragen hiermee meer tijd en expertise. Eén van die nieuwe wetten is de nieuwe Archiefwet die waarschijnlijk 1 januari 2026 van kracht wordt. Maar ook de Wet open overheid (Woo, 1 mei 2022 van kracht) verplicht organisaties om de informatiehuishouding op orde te brengen. Aanleiding voor de organisatie en het college om vanaf medio 2023 te kijken naar samenwerken. Op dit moment is er één partij in de provincie die een regiofunctie vervult en kan helpen bij het archiefbeheer. Dat is het Drents Archief.


  Het Drents Archief kan de gemeente ook helpen met het vraagstuk rondom het culturele erfgoed van Drenthe. Dit betreft het behoud van de huidige collectie binnen Drenthe, maar ook het aanvullen met particuliere archieven om een zo compleet mogelijk beeld van het leven in Drenthe te tonen door de eeuwen heen. De oproep van het Drents Archief is dit als gemeenten te omarmen en hier gezamenlijk verantwoordelijkheid voor te dragen. Tenslotte bestaat er de wens om educatie in te zetten voor de inwoners van Midden-Drenthe op het gebied van de cultuurhistorie.


  Een ambtelijke projectgroep heeft drie scenario's voor Midden-Drenthe vergeleken met betrekking tot samenwerken met het Drents Archief. Uit dat onderzoek blijkt dat deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Drents Archief (hierna: GR Drents Archief) inhoudelijk en qua kostenoverwegingen het meest gunstige scenario voor gemeente Midden-Drenthe is.


  De gemeenteraad is in een informatiebijeenkomst op 2 april geïnformeerd over de samenwerking met het Drents Archief. Op 17 april heeft de Ondernemingsraad (OR) een positief advies uitgebracht op het voorgenomen besluit van het college om deel te nemen aan de GR Drents Archief.


  1 januari 2025 is de gewenste ingangsdatum voor deelname van het college aan de GR Drents Archief. Omdat het Rijk en het Drents Archief ongeveer een half jaar tijd nodig hebben voor de aansluiting van nieuwe deelnemers in de GR, dient de besluitvorming uiterlijk begin juli 2024 plaats te hebben gevonden. In dit voorstel van het college wordt het voorgenomen besluit omgezet naar een definitief collegebesluit om deel te nemen aan de GR van het Drents Archief en wordt de gemeenteraad gevraagd om in de raadsvergadering van 4 juli 2024 toestemming te verlenen aan het college om deel te nemen in de GR.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024


  Portefeuillehouders: wethouders Raven en wethouder Schans.


  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de model-tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Drents Archief.
  2. Toestemming te verlenen aan het College van B&W voor deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Drents Archief.
  3. Structureel €25.000,- budget beschikbaar te stellen voor de samenwerking met het Drents Archief vanaf 2025 en dit via het proces van de Kadernota 2025 te laten verlopen.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:

  1. Kennis te nemen van de model-tekst van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Drents Archief.
  2. Toestemming te verlenen aan het College van B&W voor deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Drents Archief.
  3. Structureel €25.000,- budget beschikbaar te stellen voor de samenwerking met het Drents Archief vanaf 2025 en dit via het proces van de Kadernota 2025 te laten verlopen.
  00:55:38 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 21. 7.11

  Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Op grond van deze wetswijziging moeten de gemeenschappelijke regelingen worden aangepast. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Drenthe (VRD), Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)Drenthe, Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUDD) en Recreatieschap Drenthe hebben de aanbiedingsbrieven verzonden met het verzoek instemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is de RUDD voornemens de naam van de dienst te wijzigingen naar Omgevingsdienst Drenthe.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024


  Portefeuillehouders: burgemeester Zwiers en wethouders Raven, Schans en Schipper


  De raad besluit:

  1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe.
  2. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling VRD.
  3. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RUDD.
  4. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de naam RUDD naar Omgevingsdienst Drenthe.
  5. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:

  1. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling GGD Drenthe.
  2. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling VRD.
  3. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling RUDD.
  4. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de naam RUDD naar Omgevingsdienst Drenthe.
  5. Toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe
  00:56:28 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 22. 7.12

  Elk jaar worden de bestedingen van de fracties verantwoord. De raad stelt op basis van artikel 11 van de Herziene verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning Midden-Drenthe 2022 de verantwoording vast. Op basis van de verantwoording en het aantal zetels van de fracties wordt het fractiebudget van het opvolgende jaar vastgesteld.
  De fracties van Gemeente Midden-Drenthe hebben in de afgelopen maanden een overzicht aangeleverd met bijbehorende nota’s, waarin zij de bestedingen van de fractie zichtbaar kunnen verantwoorden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024


  Portefeuillehouder: Burgemeester Zwiers


  De raad besluit:
  1. De verantwoording fractiebudgetten 2023 vast te stellen.
  2. De afrekening van de fractiebudgetten 2023 te verrekenen met de fractiebudgetten 2024 conform voorstel.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. De verantwoording fractiebudgetten 2023 vast te stellen.
  2. De afrekening van de fractiebudgetten 2023 te verrekenen met de fractiebudgetten 2024 conform voorstel.

  00:56:57 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 23. 7.13

  Per brief van 11 april 2024 heeft de RUDD de jaarstukken 2023, de ontwerpbegrotingswijziging 2024 en de ontwerpbegroting 2025 toegezonden. De jaarstukken 2023 zijn ter kennisname. De ontwerpbegrotingen zijn behandeld in de vergadering van het algemeen bestuur van 8 april 2024. Raden en staten kunnen een zienswijze indienen over de ontwerpbegrotingen. De zienswijzen worden besproken in de vergadering van het dagelijks bestuur van 15 juli. De (eventueel gewijzigde) ontwerpbegrotingen worden vervolgens ter vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur op 9 september.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 20 juni 2024:
  Dit voorstel kan met de aangepaste zienswijze als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de RUDD.
  2. In te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2024.
  3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 onder de voorwaarde dat de minimumvariant zoals voorgesteld in de zienswijze wordt uitgewerkt en aangeboden aan de gemeenteraad.
  4. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025.
  5. De extra bijdrage van € € 307.791 die volgt uit de ontwerpbegroting 2025 op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van de RUDD.
  2. In te stemmen met de ontwerpbegrotingswijziging 2024.
  3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 onder de voorwaarde dat de minimumvariant zoals voorgesteld in de zienswijze wordt uitgewerkt en aangeboden aan de gemeenteraad.
  4. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2025.
  5. De extra bijdrage van € € 307.791 die volgt uit de ontwerpbegroting 2025 op te nemen in de begroting 2025 en de meerjarenbegroting.

  00:57:35 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 24. 7.14

  TenneT versterkt in heel Nederland het elektriciteitsnetwerk. Dit is nodig omdat het elektriciteitsgebruik in ons land stijgt en omdat we steeds meer duurzame energie opwekken. Steeds meer mensen hebben een elektrische auto, gaan elektrisch koken of verwarmen hun huis elektrisch. Daarnaast stijgt het aanbod van energie uit duurzame bronnen zoals windmolens en zonneparken. Onder de naam 'Drents Overijsselse Netversterking' (DON) versterkt TenneT, samen met de regionale netbeheerders Enexis Netbeheer en Rendo, het elektriciteitsnetwerk in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.


  In het kader van deze Drents Overijsselse Netversterking is TenneT van plan om samen met Enexis in de zuidhoek van het bedrijventerrein ETP-MERA (nabij Weegbrugweg 4) te Wijster een nieuw 220/110/20 kV hoog- en middenspanningsstation te realiseren, met een bijbehorende kabelinlussing ten westen van de spoorlijn Hoogeveen-Assen. Het plangebied is gelegen in twee gemeentes, namelijk hoofdzakelijk binnen de gemeente Midden-Drenthe en voor een klein deel in de gemeente Hoogeveen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 20 juni 2024:
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024.


  Portefeuillehouder(s): wethouder Schans en/of wethouder Schipper


  De raad besluit:
  1. Op basis van de Vormvrije mer-beoordeling dat er geen MER nodig is voor het realiseren van het hoogspanningsstation te Wijster conform het vast te stellen bestemmingsplan ‘’Hoogspanningsstation TenneT Wijster’’.
  2. Het bestemmingsplan ‘’Hoogspanningsstation TenneT Wijster’’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.TenneTWY-VST1 vast te stellen.
  3. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening) omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is (wetende middels een exploitatieovereenkomst).
  4. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Op basis van de Vormvrije mer-beoordeling dat er geen MER nodig is voor het realiseren van het hoogspanningsstation te Wijster conform het vast te stellen bestemmingsplan ‘’Hoogspanningsstation TenneT Wijster’’.
  2. Het bestemmingsplan ‘’Hoogspanningsstation TenneT Wijster’’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.TenneTWY-VST1 vast te stellen.
  3. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening) omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is (wetende middels een exploitatieovereenkomst).
  4. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  00:57:58 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
 25. 7.15

  Aan de Geelbroekerweg 8/8A is een locatie van Vanboeijen gelegen voor dagbesteding en woonopvang in het kader van Wlz. Vanboeijen is voornemens met het oog op het verstrekken van betere en rendabele zorg en de veiligheid van haar cliënten en werknemers de locatie te reorganiseren en uit te breiden. Concreet betekent dit een herinrichting van het terrein waaronder uitbreiding van de Finse woning, aanpassingen aan het hoofdgebouw, het realiseren van een nieuwe schuur en de sloop van enkele bijgebouwen.


  Om de regels aan te laten sluiten bij de beoogde ruimtelijke invulling, heeft het college op 12 december 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan 'Hooghalen - dagbestedingslocatie Geelbroek' ter inzage te leggen. Binnen de termijn van ter inzage legging is er één zienswijze ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan. Het plan is aangepast naar aanleiding van deze zienswijze, zie hiervoor ook de nota van zienswijze.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 20 juni 2024:
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024.


  Portefeuillehouder: Wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan 'Hooghalen - dagbestedingslocatie Geelbroek' met IMRO-code NL.IMRO.1731.Geelbroekerweg8aHH-VST1 met de nota van zienswijzen behorende bij dit besluit vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Het bestemmingsplan 'Hooghalen - dagbestedingslocatie Geelbroek' met IMRO-code NL.IMRO.1731.Geelbroekerweg8aHH-VST1 met de nota van zienswijzen behorende bij dit besluit vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  00:58:27 - 00:58:47 - Dhr. J. Zwiers
  00:58:54 - 01:00:20 - Dhr. J. Zwiers
 26. 7.16

  Op het perceel Beilerstraat 13a te Westerbork is initiatiefnemer voornemens om de bestaande camping Landgoed Börkerheide te herontwikkelen. Het huidige terrein sluit niet aan bij de vraag van de markt ofwel de behoefte van de huidige veeleisende recreant. Een aangepaste planologische regeling is wenselijk om in deze vraag en behoefte te voorzien. Het landgoed zal gefaseerd ontwikkeld worden van een 'rechttoe-rechtaan' camping tot een kwalitatief hoogwaardig recreatieterrein, waar het draait om beleving en avontuurlijk recreëren. De mogelijkheden voor toeristisch kamperen blijven aanwezig naast het behoud van de reeds bestaande camperplaatsen, de safaritenten en de twee boomhutten. Middels voorliggende bestemmingplan wordt het mogelijk gemaakt om recreatiewoningen en andere (bijzondere) recreatieve nachtverblijven (zoals boomhutten) te kunnen realiseren. Per saldo is de bebouwingsmogelijkheid voorliggende bestemmingsplan gelijk met het geldende bestemmingsplan, waarbij in de regels is gewaarborgd dat er een variatie in typen recreatiewoningen zal bestaan.


  Gelet op de beëindiging van de zienswijzetermijn en dat er binnen dit termijn zienswijzen zijn ingediend wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan in haar vergadering van 4 juli 2024 gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de wijzigingen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 20 juni 2024:
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Landgoed Börkerheide te Westerbork’ met imro-code NL.IMRO.1731.Beilerstraat13aWB-VST1 met in achtneming van voorgestelde wijzigingen en aanpassingen, genoemd in de nota van zienswijzen behorende bij dit besluit vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:

  1. Het bestemmingsplan ‘Landgoed Börkerheide te Westerbork’ met imro-code NL.IMRO.1731.Beilerstraat13aWB-VST1 met in achtneming van voorgestelde wijzigingen en aanpassingen, genoemd in de nota van zienswijzen behorende bij dit besluit vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).
  00:59:02 - 01:00:20 - Dhr. J. Zwiers
 27. 7.17

  Onderhavig bestemmingsplan regelt de wisseling van de functieaanduidingen die rusten op de adressen Laaghalerveen 10 te Hooghalen en Suermondsweg 30 te Smilde. Het adres Laaghalerveen 10 betreft momenteel een ‘’intensieve veehouderij’’ en het adres Suermondsweg 30 betreft momenteel een ‘’grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve neventak’’.


  In de nieuwe situatie betekent dit:
  - Laaghalerveen 10: krijgt de functieaanduiding ‘’grondgebonden agrarisch bedrijf met intensieve neventak’’.
  - Suermondsweg 30: krijgt de functieaanduiding ‘’intensieve veehouderij’’.
  - Suermondsweg 31a: krijgt relatieteken met Laaghalerveen 10 (heden is dit relatieteken met de Suermondsweg 30). Hierdoor behoren in de nieuwe situatie de Laaghalerveen 10 en Suermondsweg 31a tot één agrarisch bedrijf. Eveneens krijgt de Suermondsweg 31a de functieaanduiding ‘’specifieke vorm van agrarisch - uitbreiding uitgesloten’’ en functieaanduiding ‘’specifieke vorm van agrarisch – voorwaardelijke verplichting (t.b.v. landschappelijke inpassing)’’.


  Eveneens zal Laaghalerveen 10 ook de functieaanduiding ‘’specifieke vorm van agrarisch - uitbreiding uitgesloten’’ krijgen zodat uitbreidingen in dieraantallen op de Laaghalerveen 10 en Suermondsweg 31a uitgesloten zijn. Het huidig vergunde dieraantallen (milieuvergunning) zal en kan in de toekomst daarmee niet meer toenemen op de Laaghalerveen 10 en Suermondsweg 31a.


  Aanleiding voor onderhavig initiatief is dat het adres Laaghalerveen 10 grenst aan een Natuurnetwerk Nederland (NNN) gebied waardoor uitbreiding van een intensieve veehouderij op deze locatie lastiger is. Daarom wil men de aanduiding ‘’intensieve veehouderij’’ wisselen met de aanduiding welke rust op de Suermondsweg 30.


  Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het gewenste juridisch-planologisch kader om voorliggend initiatief mogelijk te maken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 20 juni 2024:
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 4 juli 2024.


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘’Laaghalerveen 10 te Hooghalen en Suermondsweg 30 en 31a te Smilde’’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.Laaghalerveen10HH-VST1 vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Het bestemmingsplan ‘’Laaghalerveen 10 te Hooghalen en Suermondsweg 30 en 31a te Smilde’’ met IMRO-code NL.IMRO.1731.Laaghalerveen10HH-VST1 vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  00:59:42 - 01:00:20 - Dhr. J. Zwiers
 28. 8

  01:00:20 - 01:00:20 - Dhr. J. Zwiers
  01:00:28 - 01:01:23 - Dhr. J.F. Jonker
 29. 8.1

  In het geldende bestemmingsplan Lievingerveld is opgenomen dat er maximaal 150 woningen mogen worden gerealiseerd. Dit aantal is nu bijna bereikt, maar nog niet alle gronden zijn uitgegeven. Mensen mochten zelf de kavelgrootte kiezen en dit heeft geresulteerd in gemiddeld wat kleinere kavels dan wat vooraf de verwachting was.
  Om de resterende gronden te kunnen uitgeven is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Hierin is het maximum aantal woningen verhoogd tot 165. Hierbij is een balans gezocht in de woningbouwopgave en het open en groene karakter van Lievingerveld. Verder is rekening gehouden met de visie “Lievingerveld groeit”, die door de inwoners van Lievingerveld zelf is opgesteld.
  Het ontwerp bestemmingsplan heeft met ingang van 7 december 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze periode had iedereen de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Er zijn 10 zienswijzen ingediend.
  De zienswijzen zijn samengevat en van een reactie voorzien in de Nota van Zienswijzen. De ingebrachte zienswijzen geven op enkele punten aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan. De raad heeft besloten om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen te opzichte van het ontwerp.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 20 juni 2024:
  Op verzoek van de fractie van GB-BBB gaat dit voorstel als bespreekstuk naar de raad.


  Portefeuillehouder: Wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. Het bestemmingsplan herziening Lievingerveld met imro-code NL.IMRO.1731.Lievingerveldherz-VST1 met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen, genoemd in de Nota van Zienswijzen behorende bij dit besluit vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit na bespreking, zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. Het bestemmingsplan herziening Lievingerveld met imro-code NL.IMRO.1731.Lievingerveldherz-VST1 met in achtneming van de voorgestelde wijzigingen en aanpassingen, genoemd in de Nota van Zienswijzen behorende bij dit besluit vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  01:00:32 - 01:01:23 - Dhr. J.F. Jonker
  01:01:28 - 01:01:51 - Dhr. J. Zwiers
  01:01:58 - 01:03:13 - mevr. R.M. Raven
  01:03:13 - 01:03:23 - Dhr. J. Zwiers
  01:03:26 - 01:03:32 - Dhr. J. Zwiers
  01:03:32 - 01:04:16 - Dhr. J.C. Beugel
  01:04:16 - 01:04:21 - Dhr. J. Zwiers
  01:04:21 - 01:04:26 - mevr. R.M. Raven
  01:04:30 - 01:04:40 - Dhr. J. Zwiers
  01:04:42 - 01:04:46 - Dhr. J.F. Jonker
  01:04:47 - 01:07:20 - Dhr. J. Zwiers
  01:07:22 - 01:07:23 - Dhr. J. Zwiers
  01:07:26 - 01:10:01 - Dhr. H. de Weerd
  01:10:01 - 01:10:25 - Dhr. J. Zwiers
  01:10:37 - 01:11:55 - Mevr. P.A. Lauffer
  01:11:58 - 01:12:01 - Dhr. J. Zwiers
  01:12:19 - 01:13:56 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  01:13:59 - 01:14:02 - Dhr. J. Zwiers
  01:14:15 - 01:15:54 - Dhr. H.G. van der Beek
  01:15:58 - 01:16:01 - Dhr. J. Zwiers
  01:16:13 - 01:19:18 - Dhr. H.J. Sikkenga
  01:19:21 - 01:19:26 - Dhr. J. Zwiers
  01:19:33 - 01:24:48 - Dhr. J.F. Jonker
  01:24:53 - 01:25:12 - Dhr. J. Zwiers
  01:25:23 - 01:30:30 - Dhr. J. Schipper
  01:30:34 - 01:30:55 - Dhr. J. Zwiers
  01:30:55 - 01:30:56 - Dhr. J.F. Jonker
  01:30:56 - 01:30:57 - Dhr. J. Zwiers
  01:30:57 - 01:30:58 - Dhr. J.F. Jonker
  01:30:58 - 01:31:02 - Dhr. J. Zwiers
  01:31:03 - 01:31:07 - Dhr. J. Zwiers
  01:31:07 - 01:31:08 - Dhr. J. Zwiers
  01:31:08 - 01:31:09 - Dhr. J.F. Jonker
  01:31:09 - 01:31:17 - Dhr. J. Zwiers
  01:52:10 - 01:52:29 - Dhr. J. Zwiers
  02:07:35 - 02:08:10 - Dhr. J. Zwiers
  02:08:10 - 02:08:24 - Dhr. J.F. Jonker
  02:08:24 - 02:08:55 - Dhr. J. Zwiers
  02:08:55 - 02:09:04 - Dhr. J. Zwiers
  02:09:06 - 02:09:37 - Dhr. H.J. Sikkenga
  02:09:37 - 02:10:00 - Dhr. J. Zwiers
  02:10:00 - 02:10:39 - Dhr. M. Leistra
  02:10:41 - 02:10:43 - Dhr. J. Zwiers
  02:10:43 - 02:11:58 - Dhr. H. de Weerd
  02:11:59 - 02:12:05 - Dhr. J. Zwiers
  02:12:05 - 02:12:27 - Dhr. M. Leistra
  02:12:28 - 02:13:38 - Dhr. J. Zwiers
  02:13:39 - 02:14:49 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  02:14:49 - 02:15:03 - Dhr. J. Zwiers
  02:15:06 - 02:15:42 - Dhr. J.F. Jonker
  02:15:44 - 02:15:45 - Dhr. J. Zwiers
  02:15:45 - 02:16:00 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  02:16:01 - 02:16:02 - Dhr. J. Zwiers
  02:16:02 - 02:16:19 - Dhr. J.F. Jonker
  02:16:19 - 02:16:21 - Dhr. J. Zwiers
  02:16:21 - 02:16:28 - Dhr. J. Zwiers
  02:16:28 - 02:17:46 - Dhr. H.G. van der Beek
  02:17:48 - 02:17:51 - Dhr. J. Zwiers
  02:17:51 - 02:20:10 - Dhr. H.J. Sikkenga
  02:20:11 - 02:20:19 - Dhr. J. Zwiers
  02:20:20 - 02:21:59 - Dhr. J.F. Jonker
  02:21:59 - 02:22:04 - Dhr. J. Zwiers
  02:22:05 - 02:22:13 - Dhr. H. de Weerd
  02:22:15 - 02:22:16 - Dhr. J. Zwiers
  02:22:16 - 02:22:35 - Dhr. J.F. Jonker
  02:22:35 - 02:22:36 - Dhr. J. Zwiers
  02:22:37 - 02:22:39 - Dhr. J. Zwiers
  02:22:39 - 02:22:44 - Dhr. H. de Weerd
  02:22:44 - 02:22:45 - Dhr. H. de Weerd
  02:22:45 - 02:22:53 - Dhr. J. Zwiers
  02:22:56 - 02:24:06 - Mevr. P.A. Lauffer
  02:24:08 - 02:24:12 - Dhr. J. Zwiers
  02:24:12 - 02:24:56 - Dhr. H. de Weerd
  02:24:56 - 02:25:13 - Dhr. J. Zwiers
  02:25:27 - 02:26:26 - Dhr. J. Schipper
  02:26:26 - 02:26:27 - Dhr. J. Zwiers
  02:26:28 - 02:27:01 - Dhr. H. de Weerd
  02:27:03 - 02:27:06 - Dhr. J. Zwiers
  02:27:06 - 02:28:56 - Dhr. J. Schipper
  02:29:00 - 02:29:21 - Dhr. J. Zwiers
  02:29:23 - 02:29:26 - Mevr. M. Radix-Feijen
  02:29:26 - 02:29:36 - Dhr. J. Zwiers
  02:34:19 - 02:36:12 - Dhr. J. Zwiers
  02:36:13 - 02:36:18 - Dhr. J. Zwiers
  02:36:18 - 02:36:30 - Dhr. J. Kerssies
  02:36:30 - 02:37:48 - Dhr. J. Zwiers
  02:37:48 - 02:37:51 - Dhr. H. de Weerd
  02:37:51 - 02:37:59 - Dhr. J. Zwiers
  02:37:59 - 02:38:29 - Dhr. H. de Weerd
  02:38:30 - 02:39:32 - Dhr. J. Zwiers
  02:39:39 - 02:42:18 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  02:42:21 - 02:42:35 - Dhr. J. Zwiers
  02:42:45 - 02:43:16 - Mevr. V.L. Roerink
  02:43:19 - 02:43:37 - Dhr. J. Zwiers
  02:43:49 - 02:46:04 - mevr. R.M. Raven
  02:46:08 - 02:46:17 - Dhr. J. Zwiers
  02:46:26 - 02:46:46 - Dhr. J. Schipper
  02:46:51 - 02:49:30 - Dhr. J. Zwiers
  02:49:34 - 02:53:46 - Dhr. A. van Gelderen
  02:53:49 - 02:54:01 - Dhr. J. Zwiers
  02:54:06 - 02:55:01 - Dhr. J. Kerssies
  02:55:04 - 02:55:39 - Dhr. J. Zwiers
  02:55:43 - 03:00:22 - Dhr. R.Schans
  03:00:25 - 03:00:36 - Dhr. J. Zwiers
  03:00:38 - 03:00:57 - Dhr. A. van Gelderen
  03:01:01 - 03:01:34 - Dhr. R.Schans
  03:01:39 - 03:01:58 - Dhr. J. Zwiers
  03:02:11 - 03:05:57 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  03:06:00 - 03:06:07 - Dhr. J. Zwiers
  03:06:22 - 03:07:33 - Dhr. H.G. van der Beek
  03:07:36 - 03:07:39 - Dhr. J. Zwiers
  03:07:55 - 03:09:48 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  03:09:53 - 03:09:54 - Dhr. J. Zwiers
  03:10:07 - 03:11:24 - Dhr. M. Leistra
  03:11:27 - 03:11:28 - Dhr. J. Zwiers
  03:11:41 - 03:13:05 - Mevr. J.H. Posthoorn
  03:13:09 - 03:13:15 - Dhr. J. Zwiers
  03:13:16 - 03:13:25 - Dhr. J. Zwiers
  03:13:26 - 03:13:30 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  03:13:30 - 03:13:35 - Dhr. J. Zwiers
  03:36:55 - 03:37:18 - Dhr. J. Zwiers
  03:37:23 - 03:38:20 - Dhr. R.Schans
  03:38:20 - 03:38:21 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  03:38:21 - 03:38:24 - Dhr. R.Schans
  03:38:24 - 03:38:27 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  03:38:27 - 03:38:29 - Dhr. J. Zwiers
  03:38:29 - 03:38:46 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  03:38:47 - 03:38:50 - Dhr. J. Zwiers
  03:38:50 - 03:39:21 - Dhr. R.Schans
  03:39:21 - 03:39:23 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  03:39:23 - 03:39:47 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  03:39:49 - 03:39:51 - Dhr. J. Zwiers
  03:39:51 - 03:40:03 - Dhr. R.Schans
  03:40:09 - 03:41:07 - Dhr. R.Schans
  03:41:07 - 03:41:10 - Dhr. A. van Gelderen
  03:41:14 - 03:41:24 - Dhr. A. van Gelderen
  03:41:25 - 03:41:26 - Dhr. J. Zwiers
  03:41:28 - 03:41:54 - Dhr. R.Schans
  03:41:59 - 03:42:23 - Dhr. J. Zwiers
  03:42:25 - 03:43:37 - Dhr. A. van Gelderen
  03:43:37 - 03:43:39 - Dhr. J. Zwiers
  03:43:39 - 03:43:40 - Dhr. A. van Gelderen
  03:43:40 - 03:44:42 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  03:44:43 - 03:44:45 - Dhr. J. Zwiers
  03:44:45 - 03:45:57 - Dhr. A. van Gelderen
  03:45:57 - 03:45:59 - Dhr. J. Zwiers
  03:45:59 - 03:46:52 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  03:46:52 - 03:46:55 - Dhr. J. Zwiers
  03:46:55 - 03:47:19 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  03:47:20 - 03:47:22 - Dhr. J. Zwiers
  03:47:22 - 03:48:21 - Dhr. A. van Gelderen
  03:48:21 - 03:48:27 - Dhr. J. Zwiers
  03:48:27 - 03:49:16 - Mevr. J.H. Posthoorn
  03:49:17 - 03:49:19 - Dhr. J. Zwiers
  03:49:19 - 03:49:51 - Dhr. A. van Gelderen
  03:49:51 - 03:49:53 - Dhr. J. Zwiers
  03:49:53 - 03:50:28 - Mevr. J.H. Posthoorn
  03:50:28 - 03:50:30 - Dhr. J. Zwiers
  03:50:31 - 03:50:57 - Dhr. H.G. van der Beek
  03:50:58 - 03:53:17 - Dhr. A. van Gelderen
  03:53:17 - 03:53:30 - Dhr. J. Zwiers
  03:53:30 - 03:55:42 - Dhr. J. Kerssies
  03:55:42 - 03:55:44 - Dhr. J. Zwiers
  03:55:44 - 03:55:59 - Mevr. J.H. Posthoorn
  03:56:01 - 03:56:42 - Dhr. J. Kerssies
  03:56:42 - 03:57:00 - Dhr. J. Zwiers
  03:57:01 - 03:57:57 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  03:57:59 - 03:58:00 - Dhr. J. Zwiers
  03:58:00 - 03:58:38 - Dhr. J. Kerssies
  03:58:38 - 03:58:46 - Dhr. J. Zwiers
  03:58:47 - 03:59:42 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  03:59:46 - 03:59:47 - Dhr. J. Kerssies
  03:59:47 - 03:59:49 - Dhr. J. Zwiers
  03:59:49 - 04:00:23 - Dhr. J. Kerssies
  04:00:26 - 04:00:40 - Dhr. J. Zwiers
  04:00:42 - 04:00:43 - Dhr. J. Zwiers
  04:00:43 - 04:00:48 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  04:00:49 - 04:00:56 - Dhr. J. Zwiers
  04:00:56 - 04:01:00 - Mevr. M. Radix-Feijen
  04:01:00 - 04:01:02 - Dhr. J. Zwiers
  04:01:02 - 04:03:22 - Mevr. M. Radix-Feijen
  04:03:23 - 04:04:31 - Dhr. J. Zwiers
  04:04:31 - 04:04:33 - Dhr. J. Zwiers
  04:04:33 - 04:04:34 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  04:04:34 - 04:04:39 - Dhr. J. Zwiers
  04:04:39 - 04:05:16 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  04:05:19 - 04:05:59 - Dhr. J. Zwiers
  04:06:04 - 04:09:15 - Dhr. J. Zwiers
 30. 8.2

  In Midden-Drenthe is veel belangstelling vanuit projectontwikkelaars om zon-op-landprojecten te ontwikkelen. We hebben veel verzoeken ontvangen van projectontwikkelaars die opgeteld meer dan 1000 ha grondgebonden zonneparken betroffen. Op basis van de huidige ambities (RES) hebben we echter tussen de 60 en 90 ha nodig. Daardoor kunnen we gebruikmaken van een maatschappelijke tender.


  Dit is een soort schoonheidswedstrijd voor projecten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. Door gebruik te maken van de systematiek van een tender, kunnen we ook niet-ruimtelijke voorwaarden stellen bij de ontwikkeling van een zonnepark. In gemeente Midden-Drenthe hechten we veel waarde aan lokaal eigendom en participatie. Binnen de maatschappelijke tender kunnen we ook aan deze onderwerpen voorwaarden stellen. Dit moet wel van te voren opgenomen worden in gemeentelijke beleid. Dat beleid hebben we nu uitgewerkt in het beleidskader ‘Zonneparken in Midden-Drenthe – uitnodigingskader maatschappelijke tender’.


  Voor de inhoud van het beleidskader hebben we input opgehaald bij inwoners, projectontwikkelaars van zonneparken, de provincie Drenthe, interne en externe deskundigen. Verder hebben we bij het schrijven van het beleidskader veel inspiratie gehaald uit bestaande documenten over de opwek van hernieuwbare energie en participatie.


  Voorgeschiedenis
  In 2018 is besloten geen vergunningen voor zonneparken meer te verlenen, omdat wij niet meer willen vergunnen dan dat we nodig hebben. Dit is afgekondigd in een memoratorium. In 2020 heeft het college opdracht gegeven voor het uitvoeren van de maatschappelijke tender voor zonneparken. De raad is toen op de hoogte gebracht met een raadsbrief. In september 2023 hebben we een herstart gemaakt met de maatschappelijke tender met het opstellen van de startnotitie. De raad heeft kennisgenomen van de startnotitie.


  De bijlagen 1 t/m 6a en 9 zijn samengevoegd in het beleidskader 'zonneparken in Midden-Drenthe'.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3)
  tegen
  VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 20 juni 2024:
  Op verzoek van de fractie van de VVD gaat dit voorstel als bespreekstuk naar de raad.


  Portefeuillehouder: wethouder Schipper


  De raad besluit:
  1. Het beleidskader ‘Zonneparken in Midden-Drenthe – uitnodigingskader maatschappelijke tender’ vast te stellen.
  2. Kennis te nemen van het collegebesluit om de maatschappelijke tender voor zonneparken in het najaar van 2024 open te stellen voor inschrijving. 
  3. Het college de bevoegdheid te geven voor het vaststellen van de voorkeursvolgorde van ingekomen initiatieven te geven.

  Besluit

  De raad besluit geamendeerd:
  1. Het beleidskader ‘Zonneparken in Midden-Drenthe – uitnodigingskader maatschappelijke tender’  gewijzigd vast te stellen en 

  • daarvoor hoofdstuk 4 Toetsingscriteria, thema 3: Landschappelijke inpassing onder 12 te laten vervallen (Amendement GB-BBB)  én 
  • bij de opsomming van de beoordelingscommissie op bladzijde 7 toe te voegen een agrarisch deskundige (Amendement CDA). 
   2. Kennis te nemen van het collegebesluit om de maatschappelijke tender voor zonneparken in het najaar van 2024 open te stellen voor inschrijving. 
   3. Het college de bevoegdheid te geven voor het vaststellen van de voorkeursvolgorde van ingekomen initiatieven te geven.

  De raad vergadert in twee termijnen over het voorstel. Tussendoor wordt de vergadering een aantal malen geschorst. 
  Er worden drie amendementen betrokken bij de bespreking: 
  1. VVD- Midden Drenthe en Onafhankelijk Midden Drenthe: uitsluitend van zonnepanelen op landbouw grond ( amendement wordt na stemming met 7 voor en 14 tegen verworpen);
  2. GB- BBB:  laten vervallen toetsingscriteria landschappelijke inpassing zodat Natura 2000 en NNN-gebieden in Midden-Drenthe op een gelijke manier beoordeeld worden (amendement wordt na stemming met 19 stemmen voor en 2 tegen) aangenomen);
  3. CDA: toevoegen van een agrarisch deskundige aan de beoordelingscommissie (amendement wordt unaniem aangenomen).


  Voor de besluitvorming over het geamendeerde voorstel legt de VVD een stemverklaring af. Het geamendeerde voorstel wordt in meerderheid aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Agrarisch deskundige in beoordelingscommissie
  Geen zonneparken op landbouwgrond
  Natuurgebieden op dezelfde manier beoordelen
 31. 8.3

  Op grond van artikel 198, eerste lid, Gemeentewet stelt de gemeenteraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. 
  Deze stukken zijn verenigd in de jaarstukken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (4), PvdA (3), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 19 juni 2024:
  Dit voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 4 juli 2024


  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. De grondexploitatie Wijster af te sluiten en de geactualiseerde bouwgrondexploitaties vast te stellen.
  2. De jaarstukken 2023 en het daarmee verbonden resultaat vast te stellen.
  3. Het resultaat te weten een bedrag van € 7,5 miljoen te bestemmen volgens het opgenomen bestemmingsvoorstel.

  Besluit

  De raad besluit na bespreking zonder hoofdelijke stemming of aantekening unaniem:


  1. De grondexploitatie Wijster af te sluiten en de geactualiseerde bouwgrondexploitaties vast te stellen.
  2. De jaarstukken 2023 en het daarmee verbonden resultaat vast te stellen.
  3. Het resultaat te weten een bedrag van € 7,5 miljoen te bestemmen volgens het opgenomen bestemmingsvoorstel.

  Bij de start van de bespreking geeft mevrouw Kappen (voorzitter werkgroep financieel overleg) een korte toelichting.

 32. 9

  Besluit

  Onder dankzegging aan een ieder voor inbreng en aanwezigheid, sluit de voorzitter om 23.30 uur de vergadering en wenst allen wel thuis.