Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 25 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J. Zwiers

Uitzending

Agendapunten

 1. Geachte leden van de raad,


  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van 25 april 2024 om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beilen.


  Met vriendelijke groet,


  J. Zwiers, voorzitter

 2. 1

  Besluit

  De voorzitter heet de aanwezigen welkom. Hij constateert dat alle raadsleden aanwezig zijn.

  00:02:47 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 3. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:35 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 4. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

  00:04:08 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 5. 4

  Besluit

  Van het vragenhalfuur wordt geen gebruik gemaakt.

  00:04:26 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 6. 5

  00:04:34 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 7. 5.1

  In de lijst met toezeggingen staan alle toezeggingen die het college in een bepaalde vergadering heeft gedaan.


  Alle toezeggingen hebben een aandachtskleur. De toezeggingen zijn per soort vergadering als volgt gesorteerd:  Wit: de toezegging is afgedaan sinds de vorige vergadering.


  Rood: de deadline van de toezegging is verstreken of niet ingevuld.


  Oranje: de toezegging wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.


  Groen: deadline ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De voorzitter geeft aan dat de raad over toezegging nummer 1 (sporthart Westerbork) een mail namens wethouder Schans heeft ontvangen. Hij verzoekt de afdoeningstermijn op te schuiven naar 15 juli. De stand van zaken is in de mail verder toegelicht.
  De raad stemt hiermee in. 
  Verder wordt de lijst van toezeggingen conform vastgesteld.

  00:04:40 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 8. 5.2

  Het overzicht met openstaande moties laat zien welke moties zijn aangenomen door de gemeenteraad of zijn overgenomen door het college, die nog niet zijn afgedaan.


  Alle moties krijgen een aandachtskleur en zijn als volgt gesorteerd:  Wit: de motie is afgedaan sinds de vorige vergadering.


  Rood: de einddatum is verstreken of niet ingevuld.


  Oranje: de motie wordt uiterlijk in de volgende vergadering afgedaan.


  Groen: de einddatum ligt na de volgende vergadering.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Besluit

  De voorzitter benoemt kort een drietal moties: 
  - Motie 1 (geen geld zonder gemeenten) deze motie is afgedaan;
  - Motie 2 (kinderraad) voorstel hierover komt in mei op de agenda.  De voorzitters stelt de raad voor dat deze motie ook van de lijst gaat als afgedaan. 
  - De motie (van 4 november 2021 – onderaan de lijst over fietspad Sliemkampen) daarover heeft de raad gisteren een reactie ontvangen en is daarmee ook afgedaan.
  Met in achtneming van deze wijzigingen stelt de raad de lijst vast.

  00:05:20 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 9. 6

  00:06:22 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 10. 6.1

  De beleidsnota bewegen en leefstijl 2019-2023 is herijkt en met dit voorstel wordt de beleidsnota bewegen, leefstijl en gezondheid 2024-2027, “Met elkaar blijven bewegen naar een gezonde toekomst” ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 9 april 2024:
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 25 april.


  Portefeuillehouder: Wethouder Schans


  De raad besluit:
  1. De beleidsnota bewegen, leefstijl en gezondheid 2024-2027, "Met elkaar blijven bewegen naar een gezonde toekomst 2024-2027", vast te stellen.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening:


  1. De beleidsnota bewegen, leefstijl en gezondheid 2024-2027, "Met elkaar blijven bewegen naar een gezonde toekomst 2024-2027", vast te stellen.

  00:06:26 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 11. 6.2

  De rekenkamer Midden-Drenthe heeft deelgenomen aan het DoeMee-onderzoek Klachtbehandeling van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Het onderzoek levert een algemeen hoofdrapport en een factsheet voor Midden-Drenthe op. De rekenkamer heeft de conclusies en aanbevelingen uitgewerkt in een brief aan de raad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Algemeen Bestuur van 10 april 2024
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 25 april.


  Portefeuillehouder: burgemeester Zwiers


  De raad besluit:
  1. De rapportage van het DoeMee-onderzoek Klachtbehandeling en de bijbehorende factsheet Midden-Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De bestuurlijke reactie van het college voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De conclusies voor kennisgeving aan te nemen.
  4. De aanbevelingen uit het hoofdrapport en de extra aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen.
  4. Het college te verzoeken de raad over de uitwerking van de aanbevelingen te informeren.

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening:
  1. De rapportage van het DoeMee-onderzoek Klachtbehandeling en de bijbehorende factsheet Midden-Drenthe voor kennisgeving aan te nemen.
  2. De bestuurlijke reactie van het college voor kennisgeving aan te nemen.
  3. De conclusies voor kennisgeving aan te nemen.
  4. De aanbevelingen uit het hoofdrapport en de extra aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen.
  4. Het college te verzoeken de raad over de uitwerking van de aanbevelingen te informeren.

  00:07:08 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 12. 6.3

  De wijk Nagtegael is als ruim 20 jaar in ontwikkeling. Op dit moment is de wijk bijna afgerond. Aan het einde van de Ereprijslaan ligt echter nog een onbebouwd perceel: De Wedebrink. Dit perceel heeft in het bestemmingsplan Nagtegael wel de bestemming wonen, maar er zijn geen bouwtitels meer beschikbaar, aangezien binnen het bestemmingsvlak maximaal 6 woningen gerealiseerd mogen worden. Deze woningen zijn inmiddels gebouwd of in aanbouw. Nagtegael BV heeft een plan ontwikkeld om op deze kavel 9 vrijstaande woningen te realiseren. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. 
  Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorend beeldkwaliteitsplan hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode had eenieder de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. Voordat u een beslissing kun nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan, moet deze zienswijze worden afgewogen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 11 april 2024
  Dit voorstel kan als hamerstuk naar de raad van 25 april 2024.  Portefeuillehouder: Wethouder Schans


  De raad besluit:

  1. Het bestemmingsplan Wedebrink en Morgensterlaan Nagtegael te Beilen met imro-code NL.IMRO.1731.WedebrinkBE-VST1 met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen genoemd in de nota van zienswijzen behorende bij dit besluit vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het beeldkwaliteitsplan Buitenplaats Nagtegael vast te stellen als aanvulling op de welstandsnota.
  4. De vastgestelde plannen bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening:

  1. Het bestemmingsplan Wedebrink en Morgensterlaan Nagtegael te Beilen met imro-code NL.IMRO.1731.WedebrinkBE-VST1 met inachtneming van de voorgestelde wijzigingen genoemd in de nota van zienswijzen behorende bij dit besluit vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het beeldkwaliteitsplan Buitenplaats Nagtegael vast te stellen als aanvulling op de welstandsnota.
  4. De vastgestelde plannen bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).
  00:07:41 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 13. 6.4

  Het projectgebied ligt in het buitengebied van de gemeente Midden-Drenthe, aan de Hoogeveenseweg 14, 17 en het perceel naast nummer 17 te Bruntinge. Aan de Hoogeveenseweg 14 en 17 liggen twee voormalige agrarische bedrijfspercelen. Aangezien de percelen niet langer worden gebruikt ten behoeve van een agrarisch bedrijf hebben de bedrijfsgebouwen geen gebruiksfunctie meer. Het ongenummerde perceel naast de Hoogeveenseweg 17 betreft een deel van een voormalig agrarisch bedrijfsperceel. De kapschuur en mestsilo verwijzen nog naar het voormalige agrarische bedrijf. De bebouwing wordt niet langer gebruikt ten behoeve van agrarische doeleinden.


  De nog aanwezige (voormalige) agrarische bebouwing en overtollige erfverharding zullen worden verwijderd. Ter compensatie wenst initiatiefnemer drie woningen te realiseren: twee op het perceel Hoogeveenseweg 14 en één naast Hoogeveenseweg 17. Om in aanmerking te komen voor het toepassen van de ruimte voor ruimte regeling, dient minimaal 750 m2 aan landschap ontsierende bebouwing te worden gesloopt om één compensatiewoning te kunnen realiseren. Voor het realiseren van twee compensatiewoningen dient minimaal 2.000 m2 aan landschap ontsierende bebouwing te worden gesloopt. In voorliggend geval worden er twee ruimte voor ruimte projecten samengevoegd in één bestemmingsplan. Het totaal aan te slopen landschap ontsierende bebouwing (meer dan 2.750 m2) geeft het recht om drie compensatiewoningen te realiseren.


  Om de regels aan te laten sluiten bij de beoogde ruimtelijke invulling, heeft het college op 19 december 2023 besloten om het ontwerpbestemmingsplan 'Hoogeveenseweg 14, 17 en 17a te Bruntinge' ter inzage te leggen. Binnen de termijn van ter inzage legging zijn er geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Ruimte en Groen van 8 februari 2024
  Als er geen zienswijzen komen, kan dit voorstel als hamerstuk naar de raad.


  Portefeuillehouder: wethouder Schans


  De raad besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Hoogeveenseweg 14, 17 en 17a te Bruntinge’ met imro-code NL.IMRO.1731.HoogeveensewegBR-VST1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).

  Besluit

  De raad besluit zonder hoofdelijke stemming of aantekening:

  1. Het bestemmingsplan ‘Hoogeveenseweg 14, 17 en 17a te Bruntinge’ met imro-code NL.IMRO.1731.HoogeveensewegBR-VST1 ongewijzigd vast te stellen.
  2. Bij dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen (artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening).
  3. Het vastgestelde bestemmingsplan bekend te maken en ter inzage te leggen (artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening).
  00:08:23 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 14. 7

  00:08:51 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 15. 7.1

  Vanaf 1 januari 2024 wordt voor de indicering Huishoudelijke Ondersteuning (verder te noemen HO) gewerkt volgens de nieuwe Wmo-verordening. Deze verordening is op 25 januari 2024 vastgesteld in de gemeenteraad. Vanaf februari 2024 worden nieuwe aanvragen HO en aflopende indicaties, die in aanmerking komen voor herbeoordeling, volgens het nieuwe normenkader geïndiceerd en beschikt.


  Naast indicaties afgegeven voor bepaalde tijd kent gemeente Midden-Drenthe een groot aantal indicaties HO die afgegeven zijn voor onbepaalde tijd (+ 480 indicaties). Deze indicaties worden op gezette tijden geëvalueerd en eventueel aangepast als de omstandigheden van de inwoner zijn gewijzigd. In overleg met de Wmo-consulenten is afgesproken dat wij de indicaties voor onbepaalde tijd in 2024 gaan herindiceren volgens het nieuwe HHM-normenkader. Deze werkwijze is afgestemd met de Wmo-raad.

  Stemuitslag

  voor 48%
  tegen 52%
  voor
  D66 (1), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (5), PvdA (4)
  tegen
  CDA (3), ChristenUnie (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (5), VVD (3)

  Voorgesteld besluit

  Uit de commissie Zorg en Welzijn van 9 april 2024:
  Op verzoek van de fracties van CDA, GB-BBB, VVD en ChristenUnie gaat dit voorstel als bespreekstuk naar de raad van 25 april.


  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit de verwachte kosten ad € 153.000,-- voor de uitvoering van de herindicering indicaties onbepaalde tijd Huishoudelijke Ondersteuning in 2024 te dekken vanuit de reserve sociaal domein.

  Besluit

  De raad verwerpt met 12 stemmen tegen en 11 stemmen voor, het besluit om de verwachte kosten ad € 153.000,-- voor de uitvoering van de herindicering indicaties onbepaalde tijd Huishoudelijke Ondersteuning in 2024 te dekken vanuit de reserve sociaal domein.
  Het voorstel wordt daardoor niet aangenomen.

  De raad bespreekt het voorstel in twee termijnen. 
  Wethouder Raven gaat in op de gestelde vragen vanuit de raad. Tussen de termijnen door wordt de vergadering kort geschorst. 
  De stemming wijst uit dat de fracties van CDA, ChristenUnie, VVD-Midden-Drenthe, Gemeentebelangen- BBB tegen het voorstel stemmen. 
  De fracties van de PvdA, Groen Links, D66 en Onafhankelijk Midden-Drenthe stemmen voor het voorstel. 
  Het voorstel wordt met 12 stemmen tegen en 11 voor, verworpen.

  Technische vragen

  Onderwerp
  HHM Normenkader
  00:09:02 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:09:50 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  00:12:49 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:13:00 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:13:17 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  00:13:20 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:13:28 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  00:14:06 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:15:01 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  00:16:00 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:16:11 - - Mw H.G. vd Heide-Hoogeveen (Gemeentebelangen-BBB)
  00:16:14 - - Mevr. H. Meijering-Kerssies (Gemeentebelangen-BBB)
  00:18:40 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:19:00 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:21:29 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:21:35 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:21:53 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:22:15 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:22:28 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:22:29 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:23:00 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:23:08 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:24:27 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:24:51 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  00:29:30 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:30:28 - - Dhr. N. Maagd (Onafhankelijk Midden-Drenthe)
  00:31:44 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:31:57 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:33:28 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:33:32 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:33:34 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:33:58 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:34:01 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:34:28 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:34:28 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:34:43 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:34:46 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:36:02 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:36:04 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  00:36:05 - - Dhr. J.F. Jonker (Gemeentebelangen-BBB)
  00:36:41 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:37:09 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:37:25 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  00:37:29 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:37:30 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  00:38:13 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:38:15 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:39:00 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:39:01 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  00:39:12 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:39:14 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:39:37 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:39:40 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:39:44 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:39:47 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  00:40:12 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:40:17 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  00:41:27 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:42:02 - - Dhr. M. Leistra (D66)
  00:44:20 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:44:41 - - Dhr. H.G. van der Beek (Groenlinks)
  00:46:22 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:46:39 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  00:47:57 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:47:59 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  00:48:01 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:48:02 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  00:48:17 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:48:20 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  00:54:04 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:54:05 - - Dhr. M. Leistra (D66)
  00:54:30 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:54:34 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  00:55:32 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  00:55:54 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  00:56:08 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:03:27 - - Mevr. H. Meijering-Kerssies (Gemeentebelangen-BBB)
  01:04:08 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:04:15 - - Dhr. A. van Gelderen (VVD)
  01:04:53 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:04:56 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  01:05:36 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:05:40 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:07:12 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:07:15 - - Dhr. M. Leistra (D66)
  01:08:01 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:08:03 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:08:44 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:08:47 - - Mevr. A.H.G. Souren (PvdA)
  01:09:13 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:09:14 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:09:30 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:09:32 - - Dhr. H.G. van der Beek (Groenlinks)
  01:09:46 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:09:47 - - Mevr. L. van Dijken-te Velde (ChristenUnie)
  01:10:15 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:10:24 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  01:12:50 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:13:17 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  01:14:39 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  01:14:42 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:14:56 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  01:15:19 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:15:25 - - Dhr. E. Kraal (CDA)
  01:15:27 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  01:15:30 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
  01:15:34 - - mevr. R.M. Raven (Wethouder)
  01:16:43 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)
 16. 8

  Besluit

  Onder dankzegging aan een ieder voor inbreng of ondersteuning sluit de voorzitter om 20.45 uur de vergadering.

  01:18:11 - - Dhr. J. Zwiers (Burgemeester)