Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Kadernota

donderdag 11 juli 2024

16:30 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
J. Zwiers

Uitzending

Agendapunten

 1. Geachte leden van de raad,
  Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de gemeenteraad van donderdag 11 juli 2024 om 16.30 uur in het gemeentehuis in Beilen. Deze vergadering staat in het teken van het bespreken van de kadernota en het aan de hand daarvan uitspreken van Algemene Beschouwingen (reactie van de fracties richting het college als voorbereiding op de begroting 2025).


  Met vriendelijke groet,
  J. Zwiers, voorzitter

  00:06:35 - 00:12:56 - Dhr. J. Zwiers
 2. 1

  Besluit

  De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
  Afwezig zijn: de heer De Haas en de dames Meijering-Kerssies en Buitendijk .
  Mevrouw Souren (vanaf 16.40 uur) en de heren De Weerd (vanaf 17.00 uur) en Maagd (vanaf 17.20 uur) schuiven iets later in de vergadering aan.


  Na de eerste schorsing (vanaf 19.00 uur) nemen mevrouw Souren en de heer Van Gelderen geen deel meer aan de vergadering en daarmee niet aan de besluitvorming over de punten 3.1. en 3.2.

  00:06:40 - 00:12:56 - Dhr. J. Zwiers
 3. 2

  Besluit

  De raad stelt de agenda conform vast.

  00:08:35 - 00:12:56 - Dhr. J. Zwiers
 4. 3

  Hierbij gaat het om het bespreken van de kadernota 2025. Dat is een voorstel van het college ter voorbereiding op de begroting 2025. Het college schetst hierin de ontwikkelingen en financiële verwachtingen voor onze gemeente. Dat geeft de raad inzicht in hoe het er financieel voorstaat en welke plannen uitgevoerd kunnen worden en welke keuzes daarin gemaakt moeten worden. De informatie uit de meicirculaire is hierin verwerkt. Aan fracties wordt gevraagd op deze kadernota 2025 te reageren, die keuzes te maken en deze - mogelijk gewijzigd - vast te stellen.
  Onderdeel van de kadernota is dit jaar ook de voorjaarsnota. Dat gaat over het lopende begrotingsjaar. De financiële ontwikkelingen over dit jaar kunnen richting geven naar de begroting van volgend jaar.
  De concept begroting 2025 wordt in november aan de raad voorgelegd.
  Het is dit jaar voor het eerst dat de voorjaarsnota en de kadernota in één voorstel zijn verweven. Ook stelt de raad dit jaar voor het eerst dit document vast in plaats van het alleen opiniërend te bespreken.


  Wijze van bespreking:
  - 16.30 tot 17.45: Algemene beschouwingen van de fracties. Elke fractie krijgt 8 minuten spreektijd in de eerste termijn. Het indienen van moties en amendementen is hier onderdeel van. Deze zijn al eerder (uiterlijk woensdag 10 juli voor 12.00 uur) bij de griffie aangeleverd en staan op Ibabs. Deze hoeven niet worden voorgelezen. Wel wordt er in de beschouwing naar verwezen dat de motie / amendement wordt ingediend en dan komt de tekst in beeld op het scherm in de raadszaal / via de livestream. Inwoners kunnen de teksten ook vinden bij de vergaderstukken.
  - 17.45 tot 19.00 uur: Schorsing en samen eten. Ook belangstellenden op de publieke tribune worden hiervoor uitgenodigd. Het college bereidt tijdens deze schorsing ook de beantwoording voor.
  - 19.00 uur: vervolg van de vergadering met de beantwoording van het college op de (politieke) richting die de fracties in hun beschouwingen aangeven. Het college krijgt voor de beantwoording maximaal 30 minuten.
  - 19.30 uur: waarschijnlijk nog een korte schorsing voor de fracties ter voorbereiding op de tweede termijn.
  - Aansluitend de tweede termijn waarin de fracties onderling in debat gaan. De bespreking wordt afgesloten met besluitvorming over de Kadernota 2025 inclusief moties en amendementen.


  De teksten van de uitgesproken Algemene Beschouwingen zijn bijgevoegd.

  Besluit

  De voorzitter geeft een korte toelichting op de gang van zaken van de vergadering en de besluitvorming over de kadernota 2025 en verwijst naar het amendement en de moties, die voorafgaand aan deze vergadering al zijn gedeeld.


  Daarop wordt gestart met de Algemene Beschouwingen in de volgorde van partij grootte. De bijdragen zijn als bijlagen gekoppeld aan dit agendapunt. 
  1. GB- BBB :  de heer Kerssies
  2. Onafhankelijk Midden-Drenthe: mevrouw Radix
  3. PvdA: mevrouw Posthoorn
  4. CDA: mevrouw Kappen
  5. VVD: de heer Van Gelderen 
  6. GroenLinks: de heer Van der Beek
  7. ChristenUnie: mevrouw Van Dijken
  8. D66: de heer Leistra.


  Na het uitspreken van de Algemene Beschouwingen en het daarbij indienen van één amendement en vier moties, wordt de vergadering tot 19.00 uur geschorst. 
  De portefeuillehouders reageren op de beschouwingen. 
  Daarbij zegt wethouder Schans toe dat de uitkomsten van de evaluatie van het Dorpenbeleid gedeeld wordt met de raad (toezegging). 


  Daarop start de tweede termijn met een reactie van de fracties op elkaars betogen en het amendement en de ingediende moties. Moties worden daarbij ook tekstueel aangepast en er wordt een nieuwe motie (met als onderwerp: Skatebaan Beilen) toegevoegd. 
  De portefeuillehouders reageren hierop. 
  Hierbij zegt burgemeester Zwiers toe één keer per half jaar terug te koppelen over de werkzaamheden én zichtbaarheid van de wijkagent naar de raad. De zichtbaarheid wordt een gespreksonderwerp om zijn reguliere politie-overleggen (toezegging).


  Op basis van de discussie en de reactie vanuit het college: 
  - wordt de motie Bouwen voor Börk (PvdA en GL met steun van CDA, CU en GB-BBB) aangehouden;
  - wordt de motie over de Beweeg- en fitnesstuin (VVD) tekstueel aangepast en daarna overgenomen door het college
  - wordt de motie Zichtbaarheid wijkagent (CU) ingetrokken.
  - wordt de motie over de Skatebaan in Beilen (D66 met steun van alle andere fracties) door het college overgenomen. 


  Dat houdt in dat de motie over de wooninitiatieven inwoners (CU - aangepaste tekst, was eerst de motie over de Knarrenhof) en het amendement over de bestuurskosten (OMD) alleen in stemming worden gebracht. Zie besluitvorming bij beslispunt 3.2.

  Toezeggingen

  Titel
  Info naar raad over zichtbaarheid wijkagent
 5. 3.1

  Bij de bespreking van de kadernota 2025 zijn de beslispunten gesplist in twee delen. 
  Agendapunt 3.1 gaat over begrotingsjaar 2024 en agendapunt 3.2. gaat over begrotingsjaar 2025.e.v.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (3), PvdA (3), VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit:
  1. De voortgang van de begroting 2024 vast te stellen en ten aanzien van de jaarschijf 2024:
  a. het krediet voor vervangingsinvesteringen ten behoeve van de aanschaf van een shovel en een vrachtauto te verhogen met € 125.000.
  b. een budget van € 120.000 beschikbaar te stellen voor de inhuur van extra capaciteit ten behoeve van de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften.
  c. een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de viering van 80 jaar vrijheid en te dekken uit de reserve sociaal domein.
  d. het (restant) negatieve saldo van € 1.647.000 te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve;


  Besluitpunten 2 tot en met 5 zijn onderdeel van agendapunt 3.2.

  Besluit

  De raad besluit zonder aantekening of hoofdelijke stemming unaniem:


  1. De voortgang van de begroting 2024 vast te stellen en ten aanzien van de jaarschijf 2024:
  a. het krediet voor vervangingsinvesteringen ten behoeve van de aanschaf van een shovel en een vrachtauto te verhogen met € 125.000.
  b. een budget van € 120.000 beschikbaar te stellen voor de inhuur van extra capaciteit ten behoeve van de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften.
  c. een budget van € 75.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de viering van 80 jaar vrijheid en te dekken uit de reserve sociaal domein.
  d. het (restant) negatieve saldo van € 1.647.000 te onttrekken aan de algemene bestemmingsreserve;


  Besluitpunten 2 tot en met 5 zijn onderdeel van agendapunt 3.2.

  00:08:46 - 00:12:56 - Dhr. J. Zwiers
  00:13:03 - 00:19:11 - Dhr. J. Kerssies
  00:19:14 - 00:19:23 - Dhr. J. Zwiers
  00:19:31 - 00:29:36 - Mevr. M. Radix-Feijen
  00:29:39 - 00:29:44 - Dhr. J. Zwiers
  00:29:55 - 00:38:29 - Mevr. J.H. Posthoorn
  00:38:35 - 00:38:57 - Dhr. J. Zwiers
  00:39:02 - 00:47:49 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  00:47:56 - 00:48:03 - Dhr. J. Zwiers
  00:48:11 - 00:54:38 - Dhr. A. van Gelderen
  00:54:44 - 00:54:55 - Dhr. J. Zwiers
  00:55:07 - 01:03:22 - Dhr. H.G. van der Beek
  01:03:29 - 01:03:53 - Dhr. J. Zwiers
  01:04:08 - 01:14:05 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  01:14:12 - 01:14:18 - Dhr. J. Zwiers
  01:14:28 - 01:25:46 - Dhr. M. Leistra
  01:25:46 - 01:26:22 - Dhr. J. Zwiers
  02:35:05 - 02:35:35 - Dhr. A. van Gelderen
  02:35:35 - 02:35:44 - Dhr. H. de Weerd
  02:38:28 - 02:39:29 - Dhr. J. Zwiers
  02:39:30 - 02:39:34 - Dhr. J. Zwiers
  02:39:34 - 02:57:51 - mevr. R.M. Raven
  02:57:54 - 02:58:05 - Dhr. J. Zwiers
  02:58:05 - 02:58:32 - Mevr. M. Radix-Feijen
  02:58:32 - 02:58:35 - Dhr. J. Zwiers
  02:58:35 - 03:00:33 - mevr. R.M. Raven
  03:00:35 - 03:00:45 - Dhr. J. Zwiers
  03:00:48 - 03:01:12 - Dhr. J. Zwiers
  03:01:21 - 03:09:45 - Dhr. R.Schans
  03:09:49 - 03:10:04 - Dhr. J. Zwiers
  03:10:06 - 03:10:26 - Mevr. J.H. Posthoorn
  03:10:30 - 03:10:33 - Dhr. J. Zwiers
  03:10:33 - 03:10:53 - Dhr. M. Leistra
  03:10:55 - 03:10:58 - Dhr. J. Zwiers
  03:10:58 - 03:11:36 - Dhr. N. Maagd
  03:11:37 - 03:11:40 - Dhr. J. Zwiers
  03:11:40 - 03:11:55 - Dhr. J. Kerssies
  03:11:57 - 03:11:58 - Dhr. J. Zwiers
  03:12:01 - 03:12:03 - Dhr. R.Schans
  03:12:03 - 03:12:10 - Dhr. J. Zwiers
  03:12:10 - 03:13:01 - Mevr. V.L. Roerink
  03:13:01 - 03:13:18 - Dhr. J. Zwiers
  03:13:20 - 03:14:09 - Dhr. R.Schans
  03:14:09 - 03:14:10 - Dhr. J. Zwiers
  03:14:10 - 03:14:22 - Mevr. J.H. Posthoorn
  03:14:22 - 03:14:26 - Dhr. J. Zwiers
  03:14:26 - 03:18:15 - Dhr. R.Schans
  03:18:18 - 03:18:22 - Dhr. J. Zwiers
  03:18:23 - 03:18:29 - Dhr. J. Zwiers
  03:18:29 - 03:18:37 - Dhr. M. Leistra
  03:18:37 - 03:18:39 - Dhr. J. Zwiers
  03:18:39 - 03:18:57 - Dhr. M. Leistra
  03:19:00 - 03:19:03 - Dhr. J. Zwiers
  03:19:03 - 03:19:29 - Dhr. R.Schans
  03:19:33 - 03:19:59 - Dhr. J. Zwiers
  03:20:13 - 03:26:22 - Dhr. J. Zwiers
  03:26:24 - 03:26:26 - Dhr. J. Zwiers
  03:26:40 - 03:27:10 - Dhr. J. Zwiers
  03:27:10 - 03:27:16 - Mevr. J.H. Posthoorn
  03:27:16 - 03:27:23 - Dhr. J. Zwiers
  03:43:30 - 03:44:27 - Dhr. J. Zwiers
  03:48:00 - 03:48:26 - Dhr. J. Zwiers
  03:51:43 - 03:52:14 - Dhr. J. Zwiers
  03:58:21 - 03:58:54 - Dhr. J. Zwiers
  03:58:55 - 03:58:56 - Dhr. J. Zwiers
  04:00:19 - 04:00:26 - Dhr. J. Kerssies
  04:01:50 - 04:02:08 - Dhr. J. Zwiers
  04:02:08 - 04:02:10 - Dhr. J. Kerssies
  04:02:10 - 04:02:11 - Dhr. J. Zwiers
  04:02:11 - 04:02:12 - Dhr. J. Kerssies
  04:02:12 - 04:02:22 - Dhr. J. Zwiers
  04:02:22 - 04:02:23 - Dhr. J. Kerssies
  04:02:23 - 04:02:41 - Dhr. J. Zwiers
  04:02:42 - 04:04:05 - Dhr. M. Leistra
  04:04:05 - 04:04:07 - Dhr. J. Kerssies
  04:04:07 - 04:04:15 - Dhr. J. Zwiers
  04:04:15 - 04:04:20 - Dhr. J. Kerssies
  04:04:20 - 04:04:21 - Dhr. M. Leistra
  04:04:21 - 04:04:49 - Dhr. J. Zwiers
  04:04:49 - 04:11:04 - Dhr. M. Leistra
  04:11:06 - 04:12:06 - Dhr. J. Zwiers
  04:12:07 - 04:12:35 - Mevr. J.H. Posthoorn
  04:12:35 - 04:12:49 - Dhr. J. Zwiers
  04:12:50 - 04:13:21 - Mevr. V.L. Roerink
  04:13:21 - 04:13:34 - Dhr. J. Zwiers
  04:13:34 - 04:14:09 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  04:14:09 - 04:14:15 - Dhr. J. Zwiers
  04:14:15 - 04:14:56 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  04:14:56 - 04:15:26 - Dhr. J. Zwiers
  04:15:26 - 04:15:34 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  04:15:34 - 04:15:39 - Dhr. J. Zwiers
  04:15:40 - 04:15:59 - Dhr. J. Zwiers
  04:16:00 - 04:21:16 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  04:21:20 - 04:21:26 - Dhr. J. Zwiers
  04:21:27 - 04:21:32 - Dhr. J. Zwiers
  04:21:32 - 04:22:37 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:22:37 - 04:22:40 - Dhr. J. Zwiers
  04:22:40 - 04:22:41 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:22:41 - 04:23:15 - Dhr. H. de Weerd
  04:23:15 - 04:23:16 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:23:16 - 04:23:18 - Dhr. J. Zwiers
  04:23:18 - 04:23:19 - Dhr. H. de Weerd
  04:23:19 - 04:23:30 - Dhr. J. Zwiers
  04:23:30 - 04:25:58 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:25:58 - 04:26:01 - Dhr. J. Zwiers
  04:26:01 - 04:26:46 - Dhr. J.F. Jonker
  04:26:46 - 04:27:13 - Dhr. J. Zwiers
  04:27:13 - 04:27:19 - Dhr. J.F. Jonker
  04:27:19 - 04:27:41 - Dhr. J. Zwiers
  04:27:41 - 04:28:31 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:28:31 - 04:28:35 - Dhr. J. Zwiers
  04:28:35 - 04:28:59 - Mevr. M. Radix-Feijen
  04:28:59 - 04:29:11 - Dhr. J. Zwiers
  04:29:11 - 04:29:36 - Mevr. M. Radix-Feijen
  04:29:36 - 04:29:46 - Dhr. J. Zwiers
  04:29:46 - 04:30:30 - Mevr. M. Radix-Feijen
  04:30:30 - 04:30:39 - Dhr. J. Zwiers
  04:30:39 - 04:31:57 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:31:57 - 04:32:01 - Dhr. J. Zwiers
  04:32:01 - 04:32:12 - Dhr. N. Maagd
  04:32:12 - 04:32:21 - Dhr. J. Zwiers
  04:32:21 - 04:32:37 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:32:39 - 04:32:46 - Dhr. J. Zwiers
  04:32:46 - 04:32:51 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:32:51 - 04:32:59 - Dhr. J. Zwiers
  04:33:00 - 04:35:24 - Dhr. H. de Weerd
  04:35:24 - 04:35:26 - Dhr. J. Zwiers
  04:35:26 - 04:35:27 - Dhr. H. de Weerd
  04:35:27 - 04:35:50 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:35:52 - 04:35:57 - Dhr. J. Zwiers
  04:35:57 - 04:36:17 - Mevr. J.H. Posthoorn
  04:36:18 - 04:36:21 - Dhr. J. Zwiers
  04:36:21 - 04:36:36 - Dhr. H. de Weerd
  04:36:36 - 04:36:41 - Dhr. J. Zwiers
  04:36:42 - 04:36:58 - Dhr. H.G. van der Beek
  04:36:58 - 04:37:04 - Dhr. J. Zwiers
  04:37:05 - 04:39:33 - Dhr. H. de Weerd
  04:39:33 - 04:39:34 - Mevr. L. van Dijken-te Velde
  04:39:34 - 04:39:44 - Dhr. J. Zwiers
  04:39:44 - 04:42:11 - Dhr. H. de Weerd
  04:42:11 - 04:42:18 - Dhr. J. Zwiers
  04:42:19 - 04:50:34 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  04:50:35 - 04:50:40 - Dhr. J. Zwiers
  04:50:40 - 04:56:26 - Mevr. J.H. Posthoorn
  04:56:26 - 04:56:32 - Dhr. J. Zwiers
  04:56:33 - 04:57:42 - Mevr. M. Radix-Feijen
  04:57:43 - 04:57:57 - Dhr. J. Zwiers
  04:57:57 - 05:00:37 - Dhr. J. Kerssies
  05:00:37 - 05:00:40 - Dhr. J. Zwiers
  05:00:40 - 05:00:44 - Dhr. H. de Weerd
  05:00:44 - 05:01:00 - Dhr. H. de Weerd
  05:01:01 - 05:01:04 - Dhr. J. Zwiers
  05:01:04 - 05:01:18 - Dhr. J. Kerssies
  05:01:18 - 05:01:24 - Dhr. H. de Weerd
  05:01:24 - 05:01:28 - Dhr. J. Zwiers
  05:01:28 - 05:01:43 - Dhr. J. Kerssies
  05:01:46 - 05:02:43 - Dhr. J. Kerssies
  05:02:43 - 05:02:48 - Dhr. J. Zwiers
  05:02:48 - 05:02:51 - Dhr. J. Kerssies
  05:02:51 - 05:03:03 - Dhr. J. Kerssies
  05:03:03 - 05:03:06 - Dhr. J. Zwiers
  05:03:06 - 05:03:30 - Dhr. H. de Weerd
  05:03:30 - 05:03:42 - Dhr. J. Zwiers
  05:03:42 - 05:03:51 - Dhr. J. Zwiers
  05:03:52 - 05:04:04 - Mevr. K. Kappen-Kreeft
  05:04:05 - 05:04:49 - Dhr. J. Zwiers
  05:04:59 - 05:05:02 - Dhr. J. Zwiers
  05:11:15 - 05:12:08 - Dhr. J. Zwiers
  05:12:15 - 05:12:16 - Dhr. J. Zwiers
  05:12:19 - 05:16:11 - mevr. R.M. Raven
  05:16:11 - 05:16:12 - Dhr. J. Zwiers
  05:16:12 - 05:16:15 - Dhr. H.G. van der Beek
  05:16:15 - 05:16:18 - mevr. R.M. Raven
  05:16:18 - 05:16:21 - Dhr. J. Zwiers
  05:16:21 - 05:16:57 - mevr. R.M. Raven
  05:16:57 - 05:17:00 - Dhr. J. Zwiers
  05:17:00 - 05:17:11 - Mevr. M. Radix-Feijen
  05:17:11 - 05:17:13 - Dhr. J. Zwiers
  05:17:13 - 05:17:51 - mevr. R.M. Raven
  05:17:51 - 05:17:52 - Dhr. J. Zwiers
  05:17:52 - 05:18:09 - Dhr. H. de Weerd
  05:18:10 - 05:18:19 - Dhr. J. Zwiers
  05:18:26 - 05:19:32 - mevr. R.M. Raven
  05:19:35 - 05:19:46 - Dhr. J. Zwiers
  05:20:02 - 05:22:27 - Dhr. R.Schans
  05:22:27 - 05:22:30 - Mevr. V.L. Roerink
  05:22:31 - 05:22:32 - Dhr. J. Zwiers
  05:22:34 - 05:24:28 - Dhr. R.Schans
  05:24:31 - 05:24:46 - Dhr. J. Zwiers
  05:24:46 - 05:24:52 - Dhr. J. Zwiers
  05:24:52 - 05:25:06 - Dhr. R.Schans
  05:25:06 - 05:25:11 - Dhr. J. Zwiers
  05:25:11 - 05:25:12 - Dhr. J. Kerssies
  05:25:12 - 05:25:23 - Dhr. R.Schans
  05:25:23 - 05:25:28 - Dhr. J. Zwiers
  05:25:28 - 05:25:35 - Dhr. R.Schans
  05:25:41 - 05:32:04 - Dhr. J. Zwiers
 6. 3.2

  Portefeuillehouder: wethouder Raven


  De raad besluit:
  2. De financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen;
  3. In te stemmen met de prioritering van de beleidsvoornemens 2025;
  4. De structurele quick-wins vanuit het programma Ravijn à € 336.800,- vast te stellen en in te zetten voor de structurele afdichting van tekorten vanaf 2025.
  5. De incidentele quick-wins vanuit het programma Ravijn à € 59.243,- vast te stellen en in te zetten voor een incidentele afdichting van tekorten of eenmalige kosten in 2025.


  Beslispunt 1 is onderdeel van agendapunt 3.1, daaronder zijn alle documenten gekoppeld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (1), D66 (1), Gemeentebelangen BBBondgenoot (4), GroenLinks (1), Onafhankelijk Midden-Drenthe (3), PvdA (3), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit zonder aantekening of hoofdelijke stemming unaniem:


  2. De financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2025 inclusief meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen;
  3. In te stemmen met de prioritering van de beleidsvoornemens 2025;
  4. De structurele quick-wins vanuit het programma Ravijn à € 336.800,- vast te stellen en in te zetten voor de structurele afdichting van tekorten vanaf 2025.
  5. De incidentele quick-wins vanuit het programma Ravijn à € 59.243,- vast te stellen en in te zetten voor een incidentele afdichting van tekorten of eenmalige kosten in 2025.


  Beslispunt 1 is onderdeel van agendapunt 3.1, daaronder zijn alle documenten gekoppeld.

  Eerst wordt het amendement (OMD met steun van D66 t.a.v. de bestuurskosten raad) in stemming gebracht. Het amendement wordt met 6 stemmen voor (OMD, D66 en VVD) en 12 stemmen tegen (GB-BBB, PvdA, GL, CDA en CU) verworpen. 


  Daarop wordt unaniem over het ongewijzigde voorstel besloten. 
  Daarna wordt gestemd over de motie 'wooninitiatieven inwoners' ingediend door de CU met steun van het CDA. Deze motie wordt unaniem aangenomen.

  Amendementen

  Titel
  Structureel ophogen budget bestuurskosten raad

  Moties

  Titel
  Alternatieve locatie skatebaan Beilen
  Beweeg- fitnesstuin
  Bouwen voor Börk
  Meer zichtbaarheid werk wijkagent
  Wooninitiatieven van inwoners (was: Knarrenhof)
  05:28:26 - 05:32:04 - Dhr. J. Zwiers
 7. 4

  Besluit

  De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage én aanwezigheid bij deze vergadering over de kadernota. 
  Hij wenst iedereen een goede zomer omdat dit de laatste vergadering is voor het zomerreces van de raad en sluit om 21.55 uur de vergadering.

  05:31:17 - 05:32:04 - Dhr. J. Zwiers